21.04.2021

Harrastamisen iloa koulupäivien lomassa

Harrastamisen Suomen malli laajenee lukuvuonna 2021-2022 uusiin Keski-Savon kuntiin. Kuvassa tehdään animaatiota Waltterin koululla. Kuva: Lastenkultturikeskus Verso.

Harrastamisen Suomen mallin pilotointivaihe on käynnistynyt. Keski-Savosta mukana on Leppävirran kunta. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla harrastustoimintaa lähellä heidän arkeaan. Varkauden kaupunki ja Rantasalmen kunta tavoittelevat toiminnan aloittamista tulevana syksynä ja hakevat rahoitusta lukuvuodelle 2021-2022.

Leppävirralla seitsemän koulua on pilotoinut Harrastamisen Suomen mallia kevään ajan. Leppävirran kunta on myös mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa ja kunnan tavoitteena on kehittää harrastamisen Suomen mallin kautta aiempaa kattavampia ja vaikuttavampia tapoja lasten ja nuorten kuulemiseen myös harrastustoiveista.

–Kaikki Leppävirran kunnan koulut ovat mukana pilotissa ja lähes kaikki harrastukset pääsivät käynnistymään helmikuussa, Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen kertoo.

Yksi Leppävirralla käynnistyneistä harrastuksista on parkour, jonka suosio on noussut esille myös valtakunnallisen Koululaiskysely 2020 myötä. Karvisen mukaan on hienoa, että Parkour Akatemia lähti mukaan tarjoamalla oppilaille parkour-etäkoulua.

–Oppilaiden kanssa paikan päällä on ryhmänvetäjä Leppävirran Viriltä.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1100 koulussa. Pohjois-Savon alueella pilottivaiheeseen mukaan pääsi kuusi kuntaa, joista Leppävirran kunta sai 55 000 euron avustuksen harrastustoiminnan toteuttamiseen. Kevään aikana pilottiin osallistuvia oppilaita on Leppävirralla kaikkiaan 882. Karvisen mukaan alakoulun puolella osallistumismäärät ovat olleet hyviä, sillä lähes jokainen oppilas on valinnut yhden tai useamman harrastuksen. Yläkoulun osalta osallistumisprosentti on ollut pienempi, mikä on näkynyt myös muissa pilottikunnissa. Karvinen arvelee, että harrastustarjottimelta ei ole löytynyt yläkoulun oppilaille mieleistä harrastusta tai uudelle harrastukselle ei ole enää ollut aikaa.

–Tarjotut harrastukset on suunniteltu kouluille Leppävirran lasten ja nuorten harrastuskyselyn pohjalta. Toteutamme kevään aikana uuden kyselyn, jossa lapset ja nuoret voivat antaa palautetta harrastuksista ja ennakkoilmoittautua syksyksi. Uudet toiminnasta kiinnostuneet palveluntuottajat voivat kertoa tarjoamastaan harrastuksesta kunnan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Suomen malli kehittyy
pilottikunnissa

Harrastamisen Suomen mallia on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 2019 lähtien. Ministeriön asettaman työryhmän tavoitteena on ollut edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oppilaiden koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallin esimerkkinä toimii Islanti, jossa harrastustoiminnan tuomisesta koulupäivän yhteyteen on hyviä kokemuksia.

Harrastamisen Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on, että Suomen malli jää pysyväksi toimintatavaksi kuntiin. Pidemmällä tähtäimellä selvitetään valtionosuusjärjestelmää, mutta liikkeelle on lähdetty vuosittaisella valtionavustushaulla.

Kunnissa on kartoitettu syksyn ja kevään aikana yhteistyökumppaneita toteuttamaan Harrastamisen Suomen mallia lukukaudelle 2021-2022. Hakuehtoihin kuuluu, että harrastus toteuttaa lasten ja nuorten harrastustoiveita. Kuulemisessa on hyödynnetty kouluilla harrastamisesta tehtyjä kyselyjä sekä Koululaiskysely 2020 tuloksia. Harrastustoiminnan odotetaan olevan pääsääntöisesti viikoittaista sekä jatkuvaa.

Varkaus ja Rantasalmi
hakevat rahoitusta

Varkauden kaupunki ja Rantasalmen kunta ovat päättäneet hakea yhdessä avustusta tulevalle lukuvuodelle 2021-2022. Avustushakemusta laatinut lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen Lastenkulttuurikeskus Versosta kertoo, että Varkauden kaupungin sivistystoimessa hanketta ovat suunnitelleet liikuntapalvelut, koulutoimi sekä Lastenkulttuurikeskus Verso.

–Lastenkulttuurikeskus Verso on ollut aktiivinen toimija harrastamisen mallin haussa, sillä teemme paljon valtakunnallista yhteistyötä muiden lastenkulttuurikeskusten kanssa ja osa kollegoistamme muualla Suomessa hallinnoi vastaavaa hanketta jo nyt kevätlukukaudella, Siippainen kertoo.

Lastenkulttuurikeskus Verso on ollut kevätlukukaudella mukana Leppävirran kunnan harrastamisen mallin pilotissa ja toiminut sisällöntuottajana eri alakouluilla pilotoituihiin harrastuksiin.

–Seudullisena toimijana Versolla on paljon kokemusta ja olemme myös tottuneesti hallinnoineet alueellisia harrastamisen ja lastenkulttuurin hankkeita, joten oli luontevaa, että Verso on aktiivinen toimija tässäkin haussa.

Toimintaa kehitetään
koulukohtaisesti oppilaita kuullen

Uutta mallia luomaan haettiin harrastuksen järjestäjiä huhtikuun alkuun saakka. Siippainen kertoo, että sähköisen kyselyn kautta mukaan ilmoittautui kymmenen yhdistystä Varkaudesta ja Rantasalmelta. Lisäksi viitisentoista lähialueella asuvaa taidekasvattajaa tai taiteilijaa ilmoitti kiinnostuksestaan yhteistyöhön erilaisilla alueellisilla rajauksilla. Osa heistä työskentelee vain tietyllä paikkakunnalla ja osalla on mahdollisuus liikkua kunnasta toiseen.

–Työllistämme taide- ja kulttuurialan freelancereita mahdollisuuksien mukaan myös muuhun taide- ja kulttuuritoimintaan, hän toteaa.

Hankkeen toteutuessa Varkauden ja Rantasalmen lapsille ja nuorille on tulossa tarjolle heidän toiveisiinsa pohjautuvia, mielenkiintoisia ja innostavia harrastuskokonaisuuksia. Lastenkulttuurikeskus Verso on koonnut harrastusvalikoimasta alustavan harrastustarjottimen, joka päivittyy kesällä kun koulujen lukujärjestykset valmistuvat. Siippainen kertoo, että harrastukset toteutetaan kouluilla iltapäivisin. Hankkeessa toteutetaan sekä yhden lajin että monialaisia harrastuksia. Monialaiset harrastuskokonaisuudet, jotka kokoavat yhteen erilaisia harrastuslajeja, voivat kiinnostaa useampaa oppilasta kokeilemaan uusia harrastuksia matalalla osallistumiskynnyksellä.

Iltapäivien sisältöinä tulevat olemaan visuaaliset ja esittävät taiteet, parkour, eläimet ja luonto sekä erilaiset luovan ilmaisun ja monipuolisen liikunnan kokonaisuudet, joissa pääsee koululaisten toiveiden mukaisesti kokeilemaan erilaisia lajeja.

–Tavoitteena on luoda onnistumisen elämyksiä ja iloista arkea, jotta jokaiselle löytyisi se “mun juttu”. Hankkeeseen sisältyy etsivä harrastustoiminta, jonka avulla pyritään löytämään harrastus erityisesti niille, joilla sellaista ei vielä ole. Etsivässä harrastustoiminnassa tehdään moniammatillista yhteistyötä muun muassa lasten ja nuorten kulttuurilähetteen laajennuksen tiimoilta.

Harrastuskokonaisuudet tullaan toteuttamaan lasten ja nuorten kuulemiseen pohjautuen ja koulukohtaisesti vaihdellen.

–Koululaiset ovat osallistuneet valtakunnalliseen koululaiskyselyyn kaikilla hankkeen toiminta-alueen kouluilla ja kertoneet sitä kautta, millaiset harrastukset heitä kiinnostaisivat. Lisäksi Varkauden lastenparlamentti on käsitellyt harrastustoimintaa kokouksessaan ja antanut uusia ideoita, jotka huomioidaan suunnitelmassa, Siippainen selvittää.

Koululaiset saavat tietoa uusista harrastusmahdollisuuksista uuden lukuvuoden alkupuolella. Harrastusten on tarkoitus käynnistyä syyskuussa. Päätökset avustuksista julkaistaan kesäkuuhun mennessä ja kesän aikana hankesuunnitelmaa tarkennetaan saadun rahoituksen mukaisesti. Varkauden kaupunki kouluttaa ennen syksyä urheiluseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden toimijoista parkour-ohjaajia, sillä laji oli myös Varkaudessa ja Rantasalmella yksi toivotuimmista harrastuksista. Siippaisen mukaan toiveeseen halutaan vastata tarjoamalla ainakin kokeilemisen mahdollisuuksia mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle. Hän muistuttaa, että toiminta tulee muotoutumaan syksyllä saatavien kokemusten myötä.

–Toimintaa kehitetään jatkossa sitä mukaa kun saadaan käytännön kokemusta siitä miten suunnitellut ratkaisut toimivat arjessa.

Riika Paukkonen