31.08.2022

Keskisavolaisia ilmastotekoja

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti kertoo, että kiertotaloutta tukeville hankkeille on tarjolla rahoitusta. Kuva: Juho-Ville Marttila, Pohjois-Savon ELY-keskus.

Vuonna 2021 laadittua Keski-Savon seudullista ilmasto-ohjelmaa toteutetaan kunnissa hyvää vauhtia. Tuoreet Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatiedot nostivat esiin huolen luonnon monimuotoisuudesta. Syksyn aikana kuntien ilmastotyössä korostuvat energiakysymykset sekä ilmastonmuutoksesta johtuviin riskeihin varautuminen.

Varkaudessa kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta tehdään vuosittainen yhteenveto. Kaupunkipyörät ovat yksi tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kuvan kaupunkipyörät odottivat pyöräilijöitä Kangaslammin asiointipisteellä.Kuntalaiset kokevat toimivan jätehuollon ja kotona tehtävän kierrätyksen yhdeksi vaikuttavimmaksi ilmastoteoksi.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan ensimmäiset seurantatiedot julkaistiin viime viikolla. Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikön Saara Karkulahden mukaan seurantaraportti julkaistaan jatkossa vuosittain. Hanke vastaa indikaattoritietojen kokoamisesta vuosina 2022-2023.

–Seurantaryhmässä eniten huolta herätti luonnon monimuotoisuus. Yhtenä esimerkkinä on maatilojen suureneminen. Tästä seuraa usein luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, mihin pitää kiinnittää huomiota, Karkulahti kuvailee tulosten herättämiä kysymyksiä.

Seurantaraportti kokoaa maakunnallisen ilmastotyön etenemistä kuvaavat indikaattoritiedot ilmastotiekartan painopisteiden mukaisesti jaoteltuna. Tietojen avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva työn etenemisestä. Maakunnallisen ilmastotyön seurantaa kehitetään parhaillaan ja hiilineutraalipohjoissavo.fi -verkkosivuille on tulossa helppokäyttöinen seurantajärjestelmä, jonka avulla työn eteneminen tehdään näkyväksi myös maakunnan asukkaille.

Ympäristöystävällisen liikkumisen tukeminen ja
energiaratkaisut vievät kohti tavoitteita

Keski-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma on laadittu Joroisten, Pieksämäen, Varkauden ja Leppävirran yhteistyönä. Taustalla on tarve vastata kansainvälisiin ja kansallisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tavoitteena on, että Keski-Savon seutu saavuttaa 80 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.
Kuntakohtaisilla ilmasto-ohjelmilla varmistetaan, että kunnissa päästään Keski-Savon ilmasto-ohjelman tavoitteisiin. Asetettuja tavoitteita seurataan kunnissa valtuustokausittain ja ilmastotyö on otettu osaksi kuntien strategiaa. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaistilannetta seurataan Suomen ympäristökeskuksen vuosittain päivittyvän laskennan avulla.

Pieksämäellä henkilöstöä kannustetaan ilmastotoimiin Ekotukihenkilöiden tukemana. Varkauden kaupunki on ilmoittanut ilmasto-ohjelmassaan, että ilmastonäkökulma kytketään osaksi talousarvion vuosittaista seurantaa ja ilmastoasiat ovat kaupungissa osa toimialojen normaalia toimintaa. Ilmastotyötä seurataan kaupunkiorganisaation omilla mittareilla, merkittävimpiä päästösektoreita seurataan ja arvioidaan johtoryhmässä.

Kaikissa Keski-Savon kunnissa ympäristöystävällinen liikkuminen on nostettu ilmastotyön painopiste-alueeksi. Ympäristöystävällisen liikkumisen tukeminen vähentää osaltaan kunnissa syntyviä päästöjä, joten kunnissa on käytössä kaupunkipyöriä ja asukkaita kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön. Myös etätyömahdollisuuksia tuetaan. Keski-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä laatii tämän vuoden aikana alueelle kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jonka taustaksi on toteutettu asukaskysely.

Pohjois-Savon ensimmäinen tuulivoimapuisto sijaitsee Leppävirralla. Kunnan alueella tuotetusta tuulivoimasta lasketaan päästöhyvitystä eli niin sanottua kompensaatiota, joka kompensoi ensisijaisesti kulutussähkön päästöjä. Lisäksi uuteen Leppäkertun kouluun on asennettu aurinkopaneeleja. Hiilinegatiivisuustavoitteita tukee myös Leppävirran kunnan ja Savon Voiman yhteistyösopimus. Sen myötä hiihtoareenan ja jäähallin kylmälaitteilta saatavalla lauhdelämmöllä tullaan kattamaan lähes kokonaan Vokkolan alueen liikunta- ja majoitustilojen lämmöntarve.

Pieksämäellä Niinimäkeen on suunnitteilla tuulivoimapuisto, jonka arvioitu vuosituotanto on 530 GWh. Hankealueella on tehty kesän aikana tuulimittauksia ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Joroisissa puolestaan Ilmattaren kehittämä viiden megawatin aurinkovoimapuisto lentokentän läheisyydessä on etenemässä rakennusvaiheeseen.

Materiaalitehokkuuteen liittyen kunnissa on kehitetty sähköisiä palveluja ja perustettu muun muassa tavaralainaamopalveluja. Leppävirralla jatketaan Riikinnevan kiertotalouskeskittymän kehittämistä. Keski-Savon rakennustyömailla syntyvien purkumassojen hyödyntämistä rakennuskohteen lähellä on kehitetty ja kierrätysmateriaalien käyttöä tehostettu. Esimerkiksi Varkaudessa vanhan sairaalan purkumateriaaleja on hyödynnetty pysäköintialueen rakentamisessa.

Kuntalaiset kokevat jätehuollon ja kierrättämisen yhdeksi vaikuttavimmaksi ilmastoteoksi. Kunnissa on selvitetty kuntien kiinteistöjen jätehuollon ja lajittelun tasoa sekä lisätty asukkaille tiedottamista lajittelun merkityksestä.

–Olemme avaamassa hankintaa, johon kunnat, yhdistykset ja yritykset voivat tarjota ideaansa kiertota-outta edistäviin kokeiluihin, Karkulahti toteaa.

Energian hintaan ja saatavuuteen liittyvät kysymykset tulevat näkymään syksyllä myös kuntien toiminnassa. Karkulahti kertoo, että energiakysymyksiin liittyen on tullut vielä vähän yhteydenottoja.

–Tilanne vaatii kunnissa uudenlaista pohdintaa siitä, onko sähköä saatavilla ja miten varautumista kunnissa tehdään.

Keski- ja Pohjois-Savossa laaditaan syksyn aikana kuntakohtaiset ilmastonmuutoksen sopeutumisen riskikartoitukset. Riskikartoituksia tullaan aluksi selvittämään kyselyn avulla.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sisältyy muun muassa sään ääri-ilmiöihin varautuminen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat.

–Riskit ovat kunnissa erilaisia. Varkaudessa voidaan tarkastella vaikkapa hulevesijärjestelmän toimivuutta alueella, jossa asutus on keskittynyttä.

Ilmastotekoja pohditaan
kouluissa ja työpajoissa

Kuntien asukkailla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua ilmastotyön kehittämiseen. Usein vaikuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia kunnan aktiivisuudesta ilmastotyössä sekä asukkaiden osallistamisessa. Kuntalaisilla, yrityksillä ja eri organisaatioilla on ollut mahdollisuus kommentoida Keski-Savon seudullista ilmasto-ohjelmaa sen luonnosvaiheessa.

Motiva julkaisi Astetta alemmas -kampanjan Eurooppa-foorumissa Turussa 25. elokuuta. Kampanja lupaa konkreettisia ja nopeavaikutteisia toimintaohjeita energiansäästöön niin kuluttajille, kotitalouksille kuin taloyhtiöillekin. Energiansäästökampanja käynnistyy täydellä teholla lokakuussa, jolloin vietetään Energiansäästöviikkoa. Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke jakaa samaan aikaan Pohjois-Savon kouluihin materiaaleja, joissa käsitellään energiansäästöä. Karkulahden mukaan koululaiset saavat tietopaketin, johon liittyy kisailua, piirustuskilpailu ja agenttiseikkailua.

Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan pureutumista jatketaan syksyn aikana hankkeen toiminta-alueella. Ilmastotiekartta sisältää 101 toimenpidettä, joiden toteuttamiseen tarvitaan maakunnan toimijoita laajalla rintamalla.

–Järjestämme kaikille avoimia työpajoja syksystä lähtien, Karkulahti selvittää.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke kysyi alkuvuoden aikana pohjoissavolaisilta, millaisia ilmastotekoja he tekevät arjessaan. Ilmastoteot jaoteltiin Pohjois-Savon ilmastotiekartan viiteen eri painopisteeseen ja ilmastoteon tueksi nostettiin siihen liittyviä faktatietoja. Asukkaat ovat jakaneet liikenteeseen liittyvänä ilmastotekona esimerkin, jossa perhe on luopunut kokonaan autosta ja liikkuu pyörällä tai kävellen. Tarvittaessa lainataan autoa naapurilta. Kestävään kuluttamiseen liittyen ilmastotekona on mainittu hankittujen tuotteiden laatu sekä vanhojen tuotteiden korjaaminen käyttökuntoon.

–Ilmastoteot ovat nähtävillä somessa ja verkkosivuillamme. Ajatuksenamme on, että esimerkillä on voimaa, Karkulahti kertoo.

Riika Paukkonen