16.06.2021

Konepajayritysten tarve kiertotalousosaamiselle kasvaa

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa ovat mukana pohjoissavolaiset teknologiayritykset ANDRITZ, Ponsse ja ANDRITZ Warkaus Works.

Kesän aikana käynnistyy neljä Sitran koulutuspilottia jotka kehittävät kiertotalousosaamista Suomessa. Pohjois-Savossa Kiertotalousosaamista konepajoille -hanketta toteuttavat Savon ammattiopiston ja Savonia- ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä maakunnan teknologiayritykset.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toteutti teknologiasektorille, kemian alalle ja rakennussektorille rahoitushaun kiertotalouden koulutuspiloteista, jonka myötä raati valitsi 25:stä hakemuksesta neljä kiertotalousosaamista kehittävää hanketta. Raatiin kuului sekä Sitran että kyseisten sektorien toimialajärjestöjen ja ammattiliittojen asiantuntijoita.Yhteensä rahoitusta myönnettiin 679 300 euroa. Sitran tehtävä on koota hankkeissa kertyneet opit ja jakaa ne kaikkien saataville.

Kiertotalouden koulutuspilottien suunnittelu on käynnistynyt kesän aikana. Pohjois-Savossa on käynnistynyt Kiertotalousosaamista konepajoille -hanke, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konepajojen ja niiden alihankintayritysten kanssa.

–Ympäristökuormituksen vähentäminen vaatii resursseja ja osaamista, joita yrityksissä ei välttämättä ole. Osallistumalla hankkeeseen varmistamme, että alihankintaverkostomme kykenee vastaamaan vastuullisuushaasteeseen ja tällä tavoin mahdollistamme yhteistyön jatkuvuuden myös tulevaisuudessa, kertoo ANDRITZ Warkaus Worksin toimitusjohtaja Antti Kettunen Sakkyn tiedotteessa. 

–Osana vastuullisen metsienhoidon- ja käytön ketjua Ponsse tavoittelee hiilineutraaliutta toiminnassaan, tuotteissaan ja niiden ympärille rakentuvissa palveluissa. Tavoite haastaa sekä Ponssen että sen kumppanuusverkoston tunnistamaan toimintansa ympäristövaikutukset ja hakemaan ennakkoluulottomasti ratkaisuja, jotka viitoittavat tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Työtä tehdään porukalla ja hankkeen kautta pääsemme yhdessä alihankintaverkoston kanssa kehittämään toimivia malleja sekä ympäristötietoisuuden- että osaamisen kehittämiseen. Ympäristövastuullisuuden sekä kiertotalouden teemat ovat nousemassa nopeasti toimialan kulmakiviksi ja osaava alihankintaverkosto on tärkeässä roolissa varmistamassa yhteistä menestymistä, jatkaa Ponsse Oyj:n HSE päällikkö Mika Julkunen tiedotteessa. 

Helppokäyttöisiä
työkaluja yritysten käyttöön

Kiertotalousosaamista konepajoille -hanketta toteuttavat yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Toteutuksessa ovat mukana pohjoissavolaiset teknologiayritykset ANDRITZ, Ponsse ja ANDRITZ Warkaus Works. Hanke kestää maaliskuuhun 2022 saakka. Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun asiantuntija Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymältä kertoo, että rahoituspäätös julkaistiin toukokuun alkupuolella. Alkukesän aikana kartoitetaan alihankintayrityksiä yhteistyössä hankkeessa olevien kolmen konepajayrityksen kanssa.

–Tavoitteena on, että saamme tietoa mukaan lähtevistä alihankintayrityksistä juhannukseen mennessä, Lundgren kuvailee.

Kehitystyön taustalla on tarve edistää yritysten kiertotalousosaamista ja luoda uusia työkaluja konepajojen käyttöön. Lundgren kertoo, että konepajayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja asiakkaiden odotukset koko tuotantoketjun läpinäkyvyydestä kasvavat.

–Asiakkaat ja päämiesyritykset tarvitsevat kulutus- ja muita numerotietoja. Lisäksi haluamme kehittää helppoja työkaluja energiankulutuksen pienentämiseen ja kiertotalousosaamisen parantamiseen.
Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkessa kehitetään mallia ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin. Kehitystyössä hyödynnetään yrityksillä käytössä jo olevia hyviä toimintatapoja ja tehdään benchmarkkausta. Malli on suunnattu niin konepaja-teollisuuden pienille kuin keskisuurille yrityksille. Lundgrenin mukaan parhaillaan valmistellaan katselmusrunkoa, jonka kanssa syksyllä jalkaudutaan tutustumaan alihankintayrityksiin.

Kehitystyön myötä luodaan työkalu resurssitehokkaiden käytäntöjen arviontiin sekä kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä yritysten käyttöön helppokäyttöinen tarkastuslista, jonka avulla voi arvioida ja kehittää yritystoiminnan resurssitehokkuutta. Tarkistuslista on yritykselle helposti raportoitava ja se antaa samalla vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen aikana järjestetään pk-yritysten henkilöstölle kiertotalousosaamista kehittävää koulutusta. Lundgren kertoo, että suunnitelmissa on uuden työkalun käyttöönottoa tukevia koulutuksia, jotka sovitetaan joustavasti yrityksen tuotantorytmiin. Koulutuksissa hyödynnetään tarpeen mukaan etäyhteyksiä. Tavoitteena on, että koulutus ei kosketa vain johtohenkilöitä, vaan henkilöstö osallistuu laajemmin kehittämään yrityksen käytäntöjä.

–Koulutuksen toteutus halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta se onnistuu työn ohessa.

Kiertotalousosaaminen
osaksi koulutusta

Savon koulutuskuntayhtymällä on pitkä tausta kiertotalousosaamisen parissa. Kesällä päättyvän Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeen verkkotapahtuma nostaa esiin pohjoissavolaisten yritysten ympäristötyötä.

Ympäristöosaaminen Pohjois-Savon menestystekijänä -verkkotapahtuma järjestetään 20. elokuuta ja sen aikana kuullaan muun muassa, miten alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen edistävät vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tilaisuuden avaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantzar ja hänen lisäkseen livestudiossa ovat keskustelemassa Kuopion alueen kauppakamarin johtaja Johanna Haapakorva, Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve, Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen ja Kiinteistö-KYS Oy:n toimitusjohtaja Juhani Simpanen. Maksuttomaan tilaisuuteen ennakkoilmoittaudutaan Savon ammattiopiston verkkosivujen kautta.

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa huomioidaan koko tuotantoketju ja kehitystyötä tehdään yhdessä, ei ylhäältä käsin. Lundgren kiittelee yritysten sitoutuneisuutta hankkeeseen. Hänen mukaansa aiemmista hankkeista saadut kokemukset ovat olleet hyviä.

–Olemme päässeet todella vaikuttaviin tuloksiin, hän toteaa.

Tulevan syksyn ja talven aikana kertyneitä tuloksia tullaan hyödyntämään Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan opetuksessa. Kone- ja tuotantotekniikan alalla opiskelevat saavat opintojen aikana perusvalmiudet teknologia-teollisuuden tehtäviin.

Osaamisaloina Savon ammattiopistossa ovat asennuksen ja automaation osaamisala, josta valmistuu koneasentajia sekä tuotantotekniikan osaamisala, jolta valmistuu koneistajien lisäksi levyseppähitsaajia. Savon ammattiopistossa on mahdollista suorittaa alalla sekä perustutkintoja että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

–Opiskelijat voisivat arvioida konepajan kiertotalousosaamista tarkistuslistan avulla osana työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, Lundgren suunnittelee.

Tulevaisuuden vaatimukset kietotalousosaamisesta kasvavat kaikilla alalla työskentelevillä. Lungren pohtii, että pidemmällä tähtäimellä hankkeen aikana voidaan luoda pohjaa uudelle paikallisesti tarjottavalle tutkinnon osalle.

–Nuorille kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille se voisi olla tarjolla valinnaisena ja työelämässä jo oleville täydennyskoulutuksena, hän selvittää.

Riika Paukkonen