27.11.2019

Tuoreet toimintatavat vievät kuntaa eteenpäin

LAKU-lähetteellä ohjataan perheitä muun muassa Neuvolamuskari-toimintaan.

Kunta- ja maakunta-alan työelämää edistävä KunTeko 2020 -kehittämisohjelma on palkinnut Varkauden kaupungin Tekoja tiskiin -kampanjan kahdessa kilpailukategoriassa. Yksi tunnustusta saaneista toimintamalleista on Lastenkulttuurikeskus Verson kehittämä lasten ja nuorten kulttuurilähete eli LAKU-lähete.

Keski-Savon alueella kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on viety askeleen lähemmäs lapsiperheitä. Vinkkejä paikallisesta harrastustarjonnasta tai kulttuuritapahtumasta voi saada helposti lapsen neuvolakäynnin yhteydessä tai tutun varhaiskasvatustyöntekijän kautta.

Lastenkulttuurikeskus Verson kehittämä LAKU-lähete palkittiin KunTeko 2020 -kehittämisohjelman Innostavat teot -sarjassa viime viikolla. Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen Lastenkulttuurikeskus Versolta kertoo, että ajatus toimintamallista syntyi jo vuonna 2017. Kehitystyötä varten perustettu hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2018-2019 ja sen aikana luotiin Etelä- ja Pohjois-Savossa yhdeksän kunnan alueella toimivan Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkuntiin uusi toimintamalli, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin. Esikuvana ovat Tampereen kaupungin Kulttuurilähete ja Kaikukortti.

–Koimme, että aika tälle oli valmis. Ammattilaiset saavat LAKU-lähetteestä työvälineen, jonka avulla he voivat ohjata perheitä hyvinvointia edistävien kulttuuripalvelujen pariin. Kunnissa on tarjolla myös maksuttomia kulttuuripalveluja, joita perheet voivat hyödyntää paremmin, kun saavat tiedon LAKU-lähetteen kautta.

LAKU-lähete on käytössä Varkaudessa, Joroisissa, Rantasalmella, Pieksämäellä ja Leppävirralla. Pieksämäellä lähetteitä tekee laaja lapsiperheiden kanssa työskentelevä verkosto, johon kuuluu muun muassa varhaiskasvatuksen ja perhepalvelujen työntekijöitä. Rantasalmella ja Juvalla kunnilla on perintövaroja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen LAKU-lähete sopii hyvin. Joroisten alueella lähetteen käytäntöjä on hiottu viimeksi syksyllä. Pääosin kunnan perhetyön ja muiden toimijoiden kautta saatavia lähetteitä voidaan antaa jatkossa myös maksullisiin harrastuksiin. Tähän mennessä Varkaudessa lähetteitä on antanut neuvoloiden henkilökunta alle kouluikäisille, mutta jatkossa tavoitteena olisi saada mukaan kouluikäisten lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, kuten koulukuraattoreita tai kasvatusohjaajia.

Hankkeen päätyttyä LAKU-lähetteen seuranta ja kehittäminen jää Lastenkulttuurikeskus Versolle. Vuoden 2019 aikana LAKU-lähetteen on saanut viiden kunnan alueella alle 100 lasta tai perhettä.

–Tavoitteena on, että malli laajenisi mahdollisimman moneen kuntaan, myös jäsenkuntiemme ulkopuolelle. Pohjatyö on nyt tehty, jonka jälkeen LAKU-lähete on helppo ottaa kunnassa käyttöön, Siippainen toteaa.

Lastenkulttuurikeskus Verso on kehittänyt LAKU-lähetteen rinnalla taideneuvolatoimintaa. Siippaisen mukaan taideneuvolaa toteuttaa esimerkiksi musiikkipedagogi, jonka työparina toimii neuvolan työntekijä.

–Taideneuvolatoiminnan kautta kulttuuripalvelut luovat syvempää yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin, hän kuvailee.

Leppävirran kirjastolla lapsiperheille suunnattua toimintaa kehitetään myös yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Tarjolla on muun muassa kirjavinkkausta ja kirjasuhteen syventämistä jo alle kouluikäisen arjessa. Varkauden ryhmäneuvoloissa taide on myös esillä ja taidekasvatusta järjestetään jo puolivuotiaille.

Ennakkoluuloton
toiminta palkittiin

KunTeko 2020 -kehittämisohjelman tavoitteisiin kuuluvat tuloksellisuus, laatu sekä työelämän tuottavuus. Lisäksi kuntakentällä tapahtuvaa kehittämistyötä tuodaan näkyvämmäksi, muun muassa Tekojen tori -alustalla verkossa. Varkauden kaupunki palkittiin kahdessa kilpailukategoriassa. Kategoriat olivat Ihmeiden tekijät sekä Innostavat teot.

Ihmeiden tekijöinä palkitaan kuntaorganisaatioita, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa. Varkauden kaupunki valittiin palkinnon saajaksi Ihmeiden tekijät-sarjan 200 arvioitavana olleen kehittämisteon joukosta. Varkauden kaupunki sai tunnustusta Innostavat teot -sarjassa Wiksut -kehittäjämessuista sekä lapsiperheiden varhaisen tuen kokonaisvaltaisesta muutoksesta.

–Kaikki Tekojen torille ilmoitetut kehittämisteot ovat olleet kovin erilaisia, mutta Varkauden osalta menestymiseen vaikutti se, miten teot oli kuvattu, miten ne vaikuttavat kunnan arjessa ja mitä tuloksia on saatu. Varkauden teot ovat uusia ja innostavia, kertoo KunTeko 2020 -kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Työtä jatketaan
kehittäjäverkoston tuella

Varkauden kehittämistyö sai uutta pontta kolme vuotta sitten kaupunginhallituksen päätöksen myötä, jolloin vuoden aikana kertyvät 24 kiky-tuntia päätettiin kohdistaa kokonaisuudessaan kehittämistyöhön. Varkauden kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopaisen mukaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 kaupungin henkilöstö haastettiin samalla 100 tekoa varkautelaisten hyväksi! -kehittämiskampanjaan.

–Kaupungissa luotiin silloin hyvää pohjaa tulevalle toiminnalle, Holopainen kuvailee.

Kaupungissa toimii kehittäjäverkosto, jonka tavoitteisiin kuuluu saada kaupungin eri toimialat menestymään. Verkostoa koordinoivaan työryhmään kuuluvat Holopaisen lisäksi hallintojohtaja Toni Leppänen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen, verkkoviestinnän asiantuntija Laura Rosenberg, tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen, IT-suunnittelija Raimo Itkonen ja työhyvinvointiasiantuntija Kirsti Murtomäki.

Varkauden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt taloudentasapainottamisohjelman, joka on laadittu siten että irtisanomiset ja lomautukset voitaisiin välttää. Henkilöstön osalta säästöjä tavoitellaan eläköitymisen, työn tehostamisen sekä sairaspoissaolojen karsimisen kautta. Holopainen näkee, että kaupungin henkilöstö ja esimiehet ovat talouden tasapainottamisessa keskeisessä roolissa.

–Meillä on Varkauden kaupungilla satoja innokkaita kuntatyöntekijöitä, jotka haluavat kehittää työtään. Toivon, että tälle porukalle annettaisiin mahdollisuus näyttää kyntensä.

Johtajakoulutusta jatketaan kaupungissa kehitetyn Pro Esimies -toimintamallin avulla ja lisäksi edistetään palvelumuotoilua. Holopainen painottaa, että palveluja kehitetään ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Uutta osaamista varten henkilöstö saa lisäkoulutusta ja ulkopuolista tukea. Samaan aikaan kaupunki tekee työtä vetovoimaisuuden edistämiseksi.

–Yksi tuore näkökulma on TeeWarkaus-kampanja kaupungin verkkosivuilla, joilla haluamme luoda mielikuvaa dynaamisesta työnantajasta, hän toteaa.

Varkauden kaupungin saaman palkinnon myötä saavutuksia tullaan juhlimaan kevään aikana. Holopaisen mukaan sisäinen palkitseminen on tärkeää ja saadut tulokset tulee tehdä näkyväksi. Kaupunginhallitus on varannut kaupungin henkilöstön palkitsemisen kehittämiseen rahoituksen. Kaupungin henkilöstölle on tulossa Var-kaus 90+1 -vuotisjuhla, jossa palkitaan kehittämistyössä mukana olleita työyhteisöjä.

–Järjestimme vuonna 2017 gaalan, jossa Walter Ahlström heräsi henkiin katsomaan, kuinka olemme pitäneet kaupungista huolta. Luulen, että hän voisi tulla vierailemaan taas tuleviin juhliin, Holopainen suunnittelee.

Riika Paukkonen, kuva Lastenkulttuurikeskus Verso