10.06.2020

Kuntien digipalvelut helpottavat kesän asiointia

Tommi Karttaavin mukaan kuntien digipalvelujen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Kuva: Suomen Kuntaliitto ry

Kuntien digipalveluiden luominen etenee koronasta huolimatta. Kevään aikana saavutettuja digiloikkia tulee kuntien mielestä jatkaa ja kehittää entisestään. Kuntaliiton tuoreen kyselyn mukaan kunnat toivovat investointeja nopeampien verkkoyhteyksien edistämiseksi ja lisävauhtia erilaisiin etätyötä ja -opetusta edistäviin hankkeisiin.

Kevään aikana kuntien digipalvelut ja -osaaminen ovat olleet merkittävässä roolissa. Itse digipalvelujen kehitykseen koronakriisin vaikutukset eivät ole ulottuneet. Tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi Kuntaliitolta kertoo, että digipalvelujen kehittäminen on kunnissa pitkäjänteistä työtä, eikä muutaman kuukauden poikkeustila ehtinyt vaikuttaa huomattavasti. Hänen mukaansa erityisesti kuntahallinnon puolella digiloikka on ollut kevään aikana suuri.

–Hallinnossa on otettu käyttöön uusia työtapoja sekä työkaluja, kuten etäkokoukset ja sähköinen allekirjoitus.

Digitaalisten käytäntöjen
hyödyntämistä halutaan jatkaa

Kuntaliitto teetti keväällä kunnille kyselyn koronakriisistä sekä sen jälkihoidosta, jossa digipalvelut ja niitä tukevat investointihankkeet nousivat yhtenä teemana esiin. Kun kuntien mielipiteitä kartoitettiin koronakriisitilanteen normalisoiduttua, noin puolet kunnista kannatti korona-aikana käyttöön otettujen digitaalisten käytäntöjen lisäämisestä entisestään niin opetustoimessa, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa kuin myös liikuntapalveluissa. Eniten digitaalisten käytäntöjen lisäämistä toivottiin nuorisopalveluissa.

Kuntien vastauksista heijastuu, että koronakriisin aikana syntynyttä digiloikkaa halutaan hyödyntää ja jatkaa. Digitalisaatio halutaan nähdä lisämahdollisuutena parantaa kunnan palvelujärjestelmän toimivuutta. Pienten kuntien vastauksissa korostuu, että digitaalisia käytäntöjä tulisi ottaa käyttöön enemmän kuin ennen koronaa. Erityisesti digi- ja etäopetukseen liittyvälle kehitystyölle nähdään tarvetta myös jatkossa.

Kunnilta kysyttiin myös mielipiteitä kuntatalouden kannalta hyvistä investointihankkeista koronakriisitilanteessa. Niin suurten kaupunkien kuin seutukaupunkien näkökulmasta laajakaista- ja valokuituhankkeet sekä 5G-ratkaisut nähdään yhtenä hyvänä investointihankkeina infra- ja rakennushankkeiden ohessa. Rahoitus tulisi kuntien mukaan valmistella yhteistyössä valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Pienet kunnat nostivat kyselyssä esiin etätyön, digipedagogiikan sekä digiopetusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät investoinnit. Pienten kuntien vastauksissa näkyi toive paikkariippumattoman työn lisäämisestä erityisesti julkisessa hallinnossa, mikä edistäisi seudun elinvoimaa. Niin suuret kuin pienet kunnat toivovat, että lainsäädäntöä uudistettaisiin siten, että se mahdollistaisi digitalisaation hyödyntämisen tehokkaammin ja joustavammin kuntien palvelutuotannossa.

Kuntaliitto haluaa kasvattaa yhteistyötä
digipalvelujen kehittämisessä

Digi- ja väestötietovirasto edistää valtakunnallisesti yhteiskunnan digitalisaatiota sekä sähköistä asiointia. Lisäksi digi- ja väestötietoviraston tehtäviin kuuluu koordinoida valtakunnallista digituen verkostoa, jonka tavoitteena on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Digitaalisten palvelujen kehittäjiä on lähdetty kokoamaan Suomidigi-palveluun.

Digipalveluiden kehitystyössä pienten kuntien resurssit ovat myös tulevaisuudessa suuria kuntia heikompia. Karttaavin mukaan Kuntaliiton toiveena on, että digipalveluita kehitettäisiin aiempaa enemmän yhdessä. Hän tuo esiin, kuinka yhteistyö on myös kansantaloudelisesti kannattavaa.

–Yhteistyöstä on jo olemassa hyviä esimerkkejä, mutta se saisi olla entistäkin järjestelmällisempää.

Kesäkausi tuo muutoksia kuntien palvelutarjontaan, mutta samaan aikaan monet digipalvelut ovat kuntalaisten käden ulottuvilla vuorokauden ympäri. Digipalvelujen kautta on saatavilla tietoa kotikunnan tai kesänviettopaikan toiminnasta ja niiden avulla voi hoitaa useampia kunnan tarjoamia palveluja. Karttaavi kannustaa kuntalaisia tutustumaan oman kunnan verkkosivuihin ja seuraamaan esimerkiksi millaista aktivitettia kunta tarjoaa kesäaikana.

–Kunnat tiedottavat verkkosivuillaan esimerkiksi liikuntapaikkojen aukioloajoista.

Lähde: Koronakriisi ja sen jälkihoito kunnissa 2020 - koontiraportti

Riika Paukkonen