18.12.2019

Leppävirralla kehitetään lapsiystävällistä kuntaa pitkäjänteisesti

Leppävirta on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Vuoden 2020 alussa aloittavien uusien kuntien myötä mallin piirissä on lähes 30 prosenttia Suomen lapsista.

Leppävirta on yksi 18:sta kunnasta, jotka aloittavat vuoden 2020 alussa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Lasten ja perheiden huomioiminen päätöksenteossa on näkynyt kunnassa pitkään, jatkossa kehitystyötä tehdään pitkällä aikavälillä, läpi toimialojen.

Vokkolassa sijaitsevalla Leppäkertun koululla vietettiin hienoja avajaisia helmikuussa 2019. Rakennuksessa opiskelevat perusopetuksen luokat 1-6 ja erityisopetuksen luokat 7-9. Uutta koulurakennusta suunniteltaessa huomioitiin paitsi opetussuunnitelman nykyaikaiset vaatimukset, myös lasten toiveet. Tämä on yksi hyvin onnistuneista esimerkeistä, joissa leppävirtalaislapset ovat voineet vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin.

Lapsiystävällinen kunta -malli pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomalainen malli on kehitetty vuosina 2012-2013. Leppävirran sivistysjohtaja Sari Ihalaisen mukaan Leppävirta edistää lasten asemaa päätöksen-teossa monen muun kunnan tavoin. Kunta on mukana 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa sekä LAPE-työssä, joka tavoittelee perhekeskusmallia vuoden 2020 aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitysprosessi on kunnassa loppusuoralla.

Lasten edustuksellinen osallistuminen toteutuu oppilaskunnan, nuorisovaltuuston ja lautakuntapaikkojen kautta. Jotta lasten oikeudet toteutuisivat, eivät nämä keinot Ihalaisen mukaan yksin riitä. Hän tuo esiin, että myös niiden lasten, jotka eivät voi ottaa osaa edustuksellisiin ryhmiin, tulee olla mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin.

–Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ammattitaitoinen henkilöstö osaa kyllä hyvin osallistaa lapset ikä- ja toimintataso huomioiden. Toiminta voi olla yksin tai yhdessä jonkin ryhmän kanssa tekemistä, koululuokassa keskustelemista ja vaikuttamista, joka johtaa konkreettiseen toimintaan.

Kuntalaiset mukana
kehitystyössä

Kunnan päätös hakea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin pohjautuu kuntastrategiatyöhön, jota tehtiin vuonna 2018. Kuntastrategia on laadittu vuosille 2018-2021 ja yksi sen kärkiteemoista on lapsi- ja perhemyönteisyys.

–Kunnanhallitus päätti hakea malliin mukaan toukokuussa 2018, Ihalainen selvittää.

Kunnat voivat saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, kun kehitystyötä on kertynyt kahden vuoden ajan. Kunnat raportoivat lopuksi kehitystoiminnasta ja saavat arvioinnin UNICEFilta. Ihalaisen mukaan yhteistyö kahden vuoden aikana on tiivistä, UNICEF toteuttaa kuntien seurantaa sekä järjestää muun muassa koulutuksia.

–Tunnustuksen saaminen ei tarkoita, että työ olisi valmis. Kunta sitoutuu siihen, että työtä jatketaan pitkäjänteisesti lasten parhaaksi, hän kuvailee.

Mallin kuntakohtainen rakenne alkaa muotoutua vuoden alussa ja työ käynnistyy tilannekartoituksella. Ihalaisen mukaan työhön sisältyy päätökset kehityskohteista. Samanaikaisesti sitoutetaan eri toimialoja, kunnan henkilöstöä, kolmas sektori sekä leppävirtalaisia lapsia ja nuoria. Ihalainen tuo esiin, että kolmannen sektorin kanssa yhteistyö on jo hyvällä mallilla, muun muassa hyte-työn sekä Leppävirran Yhdistysfoorumin kautta. Jatkossa lapsiystävällisyys voidaan ottaa yhteistyöhön korostetusti mukaan.

–Tämä ei ole irrallinen malli, vaan kiinteä osa kunnan toimintaa, hän toteaa.

Yhdistys- ja seuratoimijoiden osaaminen on kehitystyössä merkittävää. Ihalaisen mukaan lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus sekä osallistua ohjattuun toimintaan, harrastuksiin ja tapahtumiin että suunnitella ja järjestää mieleistään toimintaa itse. Myös yritysten osallistuminen on tervetullutta, ja tätä on mahdollista kehittää esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen valmisteilla olevan yrittäjyyskasvatushankkeen myötä.

–Voimavaroja tulee kohdentaa kaikenikäisille lapsille. Pienet lapset tarvitsevat paikkoja leikeilleen ja nuoret kokoontumiselle.

Kohti yhteistä
tavoitetta

Lapsimyönteisyydestä on myönnetty tunnustus tähän mennessä 13 kunnalle ja vuoden 2020 alussa mallissa aloittavien uusien kuntien myötä mallin piirissä on lähes 30 prosenttia Suomen lapsista. Uudet kunnat ovat Leppävirta, Eurajoki, Isokyrö, Janakkala, Joensuu, Kauhajoki, Keuruu, Kotka, Lapinjärvi, Liminka, Loppi, Loviisa, Maalahti, Outokumpu, Pedersöre, Porvoo, Ranua ja Riihimäki.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Kunta tekee lapsivaikutusten arviointia lapsia koskevista päätöksistä, ja lasten oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousar-viossa. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja käyttää palveluita.

–Kunnilla on tärkeä tehtävä edistää lasten ihmisoikeuksien toteutumista. Lapsen oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta lasten arjessa. On todella hienoa nähdä, miten monet kunnat haluavat sitoutua kehittämään pitkäjänteisesti lapsiystävällisyyttään, sanoo UNICEFin asiantuntija Johanna Laaja.

Maakunnat ja kunnat voivat käyttää lapsivaikutusten arviointia ennakkoarviointiin, prosessiarviointiin tai seuranta-arviontiin päätöksen vaikutusten jälkikäteisarviointina. Ennakkoarviointeja tehdessä voidaan varautua päätöksen kielteisiin vaikutuksiin tai lieventää sitä. Samalla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista ja heidän osallisuuttaan. Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-ohjelmassa on mallinnettu ja tuettu lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Leppävirralla lapsivaikutusten arviointia on tehty, mutta se ei ole ollut systemaattista.

–Lapsivaikutusten arviointi on yksi Lapsiystävällinen kunta -mallin edellytys, joten jatkossa tämä on otettava huomioon kaikessa päätöksen teossa, mikä suoraan tai välillisesti voi kohdistua lapsiin, Ihalainen toteaa.

Leppävirran kunta aloittaa mallissa vuoden 2020 alussa. Ihalainen lupaa, että kunta tiedottaa Lapsiystävällinen kunta -mallista tulevien vuosien aikana aktiivisesti. Hän toivoo, että tiedotus tulee olemaan monikanavaista ja avointa. Leppävirran kunnan kotisivuille luodaan päivitettävä osio, jossa on kaikille tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta ja velvollisuuksista.

–UNICEF velvoittaa, että malliin sitoutuneet kunnat edistävät tietoisuutta lasten oikeuksista alueellaan.

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen