16.09.2020

Maakuntien yhteinen tahtotila on jatkaa viitostien kehittämistä

Ympärivuotinen ja yhtenäinen 100 km/h -nopeusrajoitus nähdään valtatie 5:llä tulevaisuudessa tärkeänä.

Viitostie on merkittävässä roolissa Itä-Suomen alueen liikenneväylien joukossa. Sen kautta kulkevat niin teollisuuden kuljetukset kuin henkilöliikenne. Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen myötä parantuva tieosuus otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. Valtatie 5:n edunvalvojana toimiva Viitostie ry arvioi, että myös seuraava merkittävä tiehanke sijoittuu Savoon. Kauppakamarien liikenne- hankelistauksessa valtatie 5 sijoitettiin Kuopion seudun tärkeimmäksi elinvoiman ja menestyksen tekijäksi.

Mikkelin seudulla elettiin elokuun lopulla jännittäviä hetkiä. Autoilijoiden hartaasti odottaman Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen ensimmäinen 16 kilometrin osuus Mikkelistä Särkämäisiin otettiin käyttöön. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehty tieosuus on rakennettu pääosin uuteen maastokäytävään, nykyisen tien jäädessä rinnakkaistieksi. Lokakuussa avautuu lisäksi yhteys Särkämäisestä Nuutilanmäelle.

Valtatie 5:n uusi osuus rakennetaan kokonaisuudessaan nelikaistaisena ja keskikaiteellisena tienä. Liittymät ovat eritasoisia. Kahdessa vaiheessa toteutetun Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen myötä uusi tieosuus otetaan käyttöön liikenteelle vaiheittain vuosien 2020-2022 välillä. Toisessa vaiheessa valmistuva 16 kilometrin osuus Nuutilanmäeltä Juvalle rakennetaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle.

Vuonna 2017 hyväksytyn Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen tiesuunnitelman kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelman mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2018. Hankkeen myötä tieosuuden suurin sallittu nopeus nousee sataan kilometriin tunnissa.

Uudet tiehankkeet kasvattavat liikenneturvallisuutta
ja luovat pohjaa aluekehitykselle

Valtatie 5:n edunvalvojana toimivan Viitostie ry:n tarkoituksena on edistää liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman kehitystä valtatien vaikutusalueella. Yhdistyksessä on mukana kuntia sekä yrityksiä ja sen uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa syyskuussa. Viitostie ry:n hallituksen jäsen ja Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen kertoo, että viime vuonna 50-vuotta täyttänyt yhdistys kehittää viitostietä ja viestii tarpeista päättäjille sekä muille päättäville tahoille. Hän pitää viitostietä Itä-Suomen tärkeimpänä pääväylänä, kun huomioidaan sen vaikutusalueella liikkuvat teollisuuden tavaravirrat, logistiikkayritykset sekä henkilöliikenne. Raatikainen muistuttaa, miten paljon työpaikkoja ja yrityksiä viitostien alueelle on sijoittunut.

Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen edetessä aikataulussa on hyvä sunnata katse kohti tulevia kehityshankkeita. Vt 5 Leppävirta-Kuopio -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta sekä vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia. Hankkeen arvioidaan parantavan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luovan uusia kehittymismahdollisuuksia. Parannustyö on suunniteltu toteutettavaksi siten, että 14,8 kilometrin Leppävirta-Palokangas -tieosuus parannettaisiin pääosin nykyisellä paikallaan ja lisättäisiin yhtenäinen keskikaide, neljä ohituskaistaa sekä samalla poistettaisiin kaikki tasoliittymät. Palokangas-Humalajoki -tieosuus puolestaan syntyisi nelikaistaisena uuteen maastokäytävään ja nykyinen tie jäisi rinnakkaistieksi. Tieosuuden pituudeksi tulisi 17,5 kilometriä ja se yhdistyisi nykyiselle moottoritielle.

Raatikainen kertoo, että Vt 5 Leppävirta-Kuopio -hankkeeseen liittyen on kartoitettu maakuntien ajatuksia ja maakuntia on pyydetty priorisoimaan eri väyliä tärkeysjärjestykseen.

–On selvää, että seuraava viitostien parannushanke tulee olemaan Leppävirta-Kuopio -välisellä tieosuudella. Se on myös tunnistettu maakuntien yhteiseksi tahtotilaksi, hän selvittää.

Leppävirta-Palokangas ja Palokangas-Humalajoki -tie-
osuuksien tiesuunnitelmat on laadittu vuonna 2012 ja niitä ajantasaistetaan parhaillaan. Hanke on kustannuksiltaan 120 miljoonan kokonaisuus.

–Tiesuunnitelma ei sisällä vielä Leppävirran taajama-alueetta, Raatikainen toteaa.

Tämän vuoden aikana myös pienemmät kunnat ovat osoittaneet olevansa vetovoimaisia niin asumiseen, kuin yrittämiseen. Raatikainen pitää valtatie 5:n osuutta merkittävänä Leppävirran seudun tavoitettavuuden osalta. Hänen mukaan tulevat kehityshankkeet edistävät liikenteen sujuvuutta.

–Tällä hetkellä tieprofiili on mutkainen ja nopeusrajoitus paikoin 80 kilometriä tunnissa. Viitostie ry:n tavoitteena on, että koko valtatie 5:n osuudella nopeusrajoitus olisi 100 kilometriä tunnissa, Lahdesta Kuusamoon.

Tieosuus Leppävirralta Kuopioon on tunnistettu monelta osin liikennettä hidastavaksi ja vaaralliseksi .

Viitostien halutaan vastaavan
elinkeinoelämän tarpeisiin

Suomen eri Kauppakamarit ovat koonneet yhteen merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet. Listauksella on tarkoituksena tukea valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kauppakamarien liikennehankelistaus julkaistiin syyskuun ensimmäisellä viikolla.

–Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Kauppakamarien tiedotteessa Wood nosti lisäksi esiin, kuinka liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspakettia. Hänen mielestään kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Kuopion alueen kauppakamarin mukaan valtatie 5 on alueen tärkein elinvoiman ja menestyksen tekijä. Kauppakamari pitää valtatie 5:n Leppävirta-Kuopio tieosuuden kehittämistä tiehankkeista tärkeimpänä ja sen tavoitteena on kehittää tieosuudesta laatutason täyttävä valtatieyhteys sekä vähentää liikenneonnettomuuksia. Kauppakamari nostaa esiin, että valtatie 5 ei vastaa tällä hetkellä elinkeinoelämän eikä aluerakenteen tarpeita. Kuopion alueen ja Etelä-Savon kauppakamareissa valtatie 5:n haasteena nähdään muun muassa alhainen nopeusrajoitus, jonka toivotaan muuttuvan tulevaisuudessa ympärivuotisesti ja yhtenäisesti 100km/h -tieksi.

Valtatie 23:n tiehanke saa jatkoa
lisätalousarvion turvin

Elinkeinoelämän lisääntyneet kuljetukset ovat kasvattaneet painetta valtatie 23:n kehittämiselle. Varkaus-Viinijärvi-tieosuudella toteutettava parannushanke jatkuu muun muassa liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä toteuttamalla. Tänä vuonna valmistuu tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamisesta Karvion kanavan kohdalla.

Valtatie 23:lla valmistui viimeksi marraskuussa 2019 Sarkamäen ohituskaistaosuus. Sarkamäen kohdalle rakennettiin kaksi erillistä ohituskaisaosuutta tievalaistuksineen ja rinnakkaistiejärjestelyineen.

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin 10,5 miljoonan euron valtuus valtatie 23:n parantamiseen. Rahoituksella tullaan toteuttamaan liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä, kallioleikkausten avartamista sekä valtatien pystygeometrian parantamista. Tieosuudelle on laadittu vuonna 2001 tarveselvitys, joka on päivitetty vuonna 2007. Tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamiseksi välillä Varkaus-Viinijärvi on hyväksytty Liikennevirastossa helmikuussa 2014. Valtatie 23 -hankkeen arvioidut kustannukset ovat kaikkiaan noin 53 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä hankkeen toteuttamista muilta osin ei ole tehty päätöstä.

Tämän vuoden aikana laaditaan tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamisesta Karvion kanavan kohdalla. Kanavan yli toteutetaan uusi silta ajoneuvoliikenteelle siten, että nykyinen silta jää kevyen liikenteen käyttöön. Uuden sillan vuoksi valtatien linjausta tullaan muuttamaan Takunlahdentien ja Luostarintien välisellä osuudella. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaluonnokset esitellään verkossa syksyllä 2020, yleisötilaisuutta ei koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi järjestetä. Tiesuunnitelman parissa työskenteleviin suunnittelijoihin voi ottaa yhteyttä koko suunnittelun ajan.

Lähteet: Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020 ja Väylävirasto

Riika Paukkonen