02.11.2022

Nuortenpajan toiminnan jatkuvuus turvattiin

Nuortenpaja on tullut varkautelaisille tutuksi erilaisista myyjäisistään, joissa on ollut esillä nuorten valmistamia tuotteita. Toiminta jatkuu uuden sopimuksen turvin. Kuva: Riika Paukkonen.

Varkauden kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan Varkauden kaupungin ajankohtaisia sopimusasioita. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle on vaatinut useiden sopimusten uudelleen tarkastelua. Runsaasti keskustelua herättäneen Nuortenpajan nuorisolain mukainen työpajapalvelu jatkuu määräaikaisella sopimuksella vuoden 2024 kevääseen. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi terveydenhuollon työntekijöiden kuljetuspalvelua sekä seutuvalvomon siirtoa pilvipalvelualustalle.

Varkauden kaupungin sopimusasiat olivat kaupunginhallituksen käsittelyssä keskiviikona 26. lokakuuta. Kokouksen aluksi kaupunginhallitus sai kaupunginjohtaja Joonas Hännisen tiedoksiannot muun muassa kaupungin taloudesta ja toiminnasta sekä JoWa Aviation Oy:n perustamisesta. Lisäksi kaupunginhallitukselle esiteltiin LakeSaimaa – Lakeland Finland 2023-2025 -hanketta. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paula Pulliainen.

Kaupunki jatkaa
palvelujen ostamista

Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n ylläpitämän Nuortenpajan toiminnan jatko on ollut uhattuna tämän syksyn aikana. Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n ja Varkauden kaupungin kesken on käyty lokakuun alussa neuvottelu, jonka tavoitteena oli selvittää nykyinen sopimustilanne ja läpikäydä havaitut haasteet sekä toiminnan jatkon edellytykset. Yhdistystä on neuvottu ja ohjattu toteuttamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta palvelun ostamista voitaisiin edelleen jatkaa. Pulliainen toteaa, että kaupunginhallitus sai kokouksessa pyytämänsä selvityksen Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n toiminnasta.

–Totesimme kaupunginhallituksen kokouksessa, että Nuortenpajan toiminnan jatkuminen on tärkeintä, hallintorakenteen muuttumisesta huolimatta.

Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n tarjoama palvelutoiminta jakautuu nuorisolain alaiseen nuortenpajatoimintaan sekä yksityisistä sosiaalihuollon palveluista annetun lain alaiseen tuettuun työpajatoimintaan. Palvelun osto jouduttiin keskeyttämään tämän vuoden kesäkuussa, kun valvonnan yhteydessä havaittiin, ettei toimija täytä yksityisistä sosiaalihuollon palveluista annetun lain vaatimuksia. Varkauden seudun työpajayhdistys ry on saanut toimintaan aluehallintoviranomaisen avustusta, jonka suuruuteen Varkauden kaupungin palveluosto vaikuttaa.

Nuortenpajan toiminnan vuotuinen arvo on ollut noin 90 000 euroa. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan Varkauden seudun työpajayhdistys ry:ltä hankitun palvelun arvo ylittää kaupungin hankintaohjeen alarajan ja on lähellä kansallista kynnysarvoa, joten on perusteltua, että hankinta kilpailutetaan ja siitä laaditaan kirjallinen sopimus. Tällä hetkellä kaupungin ja Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n välillä ei ole voimassa olevaa kirjallista sopimusta palvelujen tuottamisesta.

Kaupunginhallitus valtuutti hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja hallintojohtajan neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan määräaikaisen sopimuksen nuorisolain mukaisen työpajapalvelun ostamisesta Varkauden seudun työpajayhdistys ry:ltä. Määräaikainen sopimus tehtäisiin 30. huhtikuuta 2024 saakka, jolloin seuraava valtionapukausi päättyy. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää palveluhankinnan kilpailutuksen valmistelut, siten että uusi sopimus voisi alkaa seuraavan valtionapukauden alusta 1. toukokuuta 2024. Kilpailutus on tavoitteena toteuttaa ensi keväänä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n toteuttamaa sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Pulliainen kertoo kaupunginhallituksen päättäneen, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa käynnistetään neuvottelut toiminnan järjestelyiden osalta.

–Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tulee sujua saumattomasti sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen osalta, jotta yksikään nuori ei pääsisi putoamaan niin sanotusti palvelujen väliin tai tavoittamattomiin, Pulliainen kommentoi.

Varkautelaisnuorille Relanderinkadulla tutuksi tullut Nuortenpaja tarjoaa erilaisia harjoittelupaikkoja 17-28 -vuotiaille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai työkokemusta.

Neuvotteluja kuljetuspalveluista
halutaan jatkaa

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen tuo muutoksia myös terveydenhuollon työntekijöiden kuljetuspalveluun. Varkauden kaupunki on järjestänyt vuosien ajan kuljetuspalvelua, jolla on pyritty vastaamaan työntekijöiden saatavuuden haasteisiin. Työmatkakuljetusta on järjestetty Joroisten, Varkauden ja Kuopion välille siten, että kaupunki on kilpailuttanut linja-autokuljetuksen. Aikataulut on muodostettu henkilökunnan työvuorot huomioiden. Kuljetuspalvelu on vähentänyt merkittävästi yksityisautoilua. Nykyisellä sopimushinnalla matkan hinnaksi on muodostunut laskennallisesti päivittäin yhdeltä suunnalta hieman yli 10 euroa hengeltä. Palvelua käyttää päivittäin säännöllisesti kaksikymmentäviisi henkilöä.

Varkauden kaupunki on käynyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden kanssa neuvotteluja kuljetuspalvelun jatkosta sekä esittänyt vaihtoehtoisia toimintamalleja. Viimeksi syyskuun lopulla Varkauden kaupunki sai muutosjohtaja Janne Niemeläiseltä ilmoituksen, että kaupungin tulisi irtisanoa kuljetuspalvelua koskeva sopimus. Pohjois-Savon hyvinvointialue on lisäksi ilmoittanut, ettei se voi jatkaa kuljetuspalvelua ennallaan, eikä valmisteilla ole vaihtoehtoista toteutustapaa. Kaupunki ei ole toistaiseksi irtisanonut sopimusta.

Pulliaisen mukaan kaupunginhallitus näkee työntekijöiden kuljetuspalveluiden merkityksen ja turvaamisen kriittisen tärkeäksi sekä hyvinvointikeskus Aallon että Joroisten terveyskeskuksen toiminnan kannalta.

–Lääkärien ja sote-henkilöstön saatavuus sekä riittävyys on hyvinvointikeskus Aallolle niin sanotusti kohtalon kysymys. Kaupunginhallitus esittääkin Pohjois-Savon hyvinvointialueelle edelleen neuvottelujen jatkamista, jotta työmatkakuljetuksiin löydetään toimiva malli.

Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallitukselle huoli Varkauden sekä Joroisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaedellytysten olennaisesta heikkenemisestä, mikäli työmatkakuljetuksiin ei löydetä toimivaa mallia. Varkauden kaupunki toivoo, että asiaa arvoitaisiin vielä laajemmasta näkökulmasta, ennen päätöstä palvelun päättämisestä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallitukselle esitetään yhtenä vaihtoehtona kuljetuspalvelun hankkimista käyttäjilleen maksullisena joukkoliikennepalveluna perustuen henkilöstön työvuoroihin. Kuljetuspalvelu olisi hyödynnettävissä samalla Leppävirran sekä Joroisten vastaavaan tarpeeseen.

Seutuvalvomo siirtyy
pilvipalvelualustalle

Varkauden kaupungin omistamilla kiinteistöillä on edessä siirto uuteen valvomojärjestelmään. Kaupungilla on kaikkiaan kolmekymmentäyhdeksän kiinteistöä, jotka on tällä hetkellä liitettynä Kuopion seutuvalvomon palveluiden piiriin. Kuopion seutuvalvomo on Servica Oy:n ylläpitämä kiinteistöjen valvomo- ja energia asiantuntijapalveluja tuottava toimija. Valvomopalveluiden ja laitteiden osalta tulee tehdä uusia ratkaisuja, sillä Kuopion kaupunki on irtautumassa seutuvalvomosta vuoden loppuun mennessä. Kuopion kaupunki on omistanut tähän saakka käytössä olleet valvomopalvelimet. Muutos koskettaa myös Leppävirran kuntaa, joka on kolmas seutuvalvomossa mukana oleva kunta.

Suunnitelmien mukaan kiinteistöissä siirrytään ensi vuoden aikana pilvipalvelualustalle rakennettuihin valvomoihin, jolloin ohjelmistojen päivitys jää laitetoimittajien hoidettavaksi. Valvomoiden käyttö ei ole sidottu paikkaan tai tiettyyn laitteeseen, vaan sen käyttö olisi mahdollista internetyhteydellä varustetulla tietokoneella tai älylaitteella.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan seutuvalvomon siirron pilvipalvelualustalle ja varasi sitä varten 104 000 euron määrärahan vuodelle 2023. Asian käsittelyn kiireellisyyteen vaikuttivat palvelinten pitkäksi venyneet toimitusajat. Jotta muutos saadaan toteutettua ensi vuoden alussa, tulee työtilaus tehdä pikaisesti syksyn aikana. Rakennusten etävalvonta ja ohjaus tulee tapahtumaan edelleen Servica Oy:n toimesta. Sen osalta käyttökustannuksiin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Riika Paukkonen