13.10.2021

Perheiden parissa tehtävä hyvinvointityö saa jatkoa

Esiopetusta järjestetään muun muassa Pikkukoulu Hyrrässä.

Joroisten kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2021-2024. Kehittämiskohteiksi nostettiin vanhemmuuden tukeminen sekä perheiden osallisuuden lisääminen. Kartoituksessa hyödynnettiin syksyllä toteutettua Pikkulapsiperheiden palvelut Joroisissa -kyselyä. Syksyllä kunnassa käynnistyi myös 5-vuotiaiden esiopetus.

Perheiden hyvinvointia kartoitetaan Joroisissa monin eri mittarein. Lakisääteinen Joroisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui syksyllä ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa. Vuosille 2021-2024 laadittu suunnitelma on tehty helposti lähestyttäväksi ja siihen voi tutustua verkossa. Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen ottaa esille lasten ja nuorten parissa tehdyn ennaltaehkäisevän työn. Hänen mukaansa kunta on päättänyt tuottaa lakisääteisten palvelujen lisäksi myös muita palveluja ja palkannut muun muassa koulupsyykkarin. Kuronen muistuttaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen vaatii jatkuvaa työtä.

–Huoli on nuorten tyttöjen osalta. Viimeisin kouluterveyskysely nosti esiin, että tyttöjen pahoinvointi on kasvanut, Kuronen kertoo.

Kehittämiskohteeksi tulevalle suunnitelmakaudelle valittiin vanhemmuuden tukeminen ja perheiden osallisuuden lisääminen. Kehittämiskohteiden valinnassa on hyödynnetty lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien havaintoja ja heidän kanssaan käytyjä keskusteluja, kouluterveyskyselyä sekä pikkulapsiperheiden palvelut Joroisissa -kyselyä. Kehittämiskohteiden toteutumista arvioidaan valtuustokauden päätteeksi vuonna 2024. Kuronen pitää kehittämiskohteita kunnalle hyvänä haasteena.

–Tämä tulee olemaan keskeistä rajapintatyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa. Tulemme toteuttamaan palveluja paikallisesti riippumatta siitä, ovatko työntekijät töissä hyvinvointialueella.

Pikkulapsiperheiden palvelut Joroisissa -kysely toteutettiin tämän syksyn aikana. Sen mukaan joroislaiset perheet ovat pääosin tyytyväisiä kotikuntaansa. Perheet pitävät Joroista turvallisena paikkana asua ja leikkipuistojen sekä ulkoliikuntapaikkojen mahdollisuuksia pidettiin hyvinä. Lapsiperheille suunnattujen tapahtumien riittävyys ja lasten harrastusmahdollisuudet saivat vastaajien mielipiteet hajaantumaan.

Tutkimushanke tuo
tietoa esiopetuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamat viisivuotiaiden esiopetuksen kokeilut ovat käynnistyneet satunnaisotannalla valituissa kokeilukunnissa. Joroisten kunta valittiin kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmään. 5-vuotiaiden esiopetusta järjestetään tästä syksystä lähtien vuonna 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Esiopetus on perheille maksuton ja velvoittava nykyisen esiopetuksen tavoin.

Esiopetusta järjestetään Pikkukoulu Hyrrässä sekä Kuvansin koulun tiloissa. Esiopetuskokeiluryhmä toimii myös Päiväkoti Pyrrin tiloissa. Kurosen mukaan kokeilu on käynnistynyt kunnassa hyvin.

–Ihannetilanne olisi, että samanikäiset olisivat lähekkäin samoissa tiloissa. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin olosuhteiden pakosta tämä.

Valtakunnallisesta 5-vuotiaiden esiopetuksen kokeilusta syntyy uutta tietoa tutkimushankkeen kautta. Kunnat tulevat saamaan tietoa muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapsiin ja henkilöstöön sekä kuulevat perheiden kokemuksia palvelusta.

Sivistysjohtajan viran
hakuaikaa jatkettiin

Yksi paikka kunnan kehittäjien joukossa on ollut avoinna keväästä lähtien. Uuden sivistysjohtajan on tarkoitus aloittaa virassaan vuoden 2022 alussa ja rekrytoinnin odotettiin valmistuvan syys-lokakuussa. Sivistystoimen toimialalla on noin 130 työntekijää ja sivistysjohtajan alaisuudessa työskentelee suoraan kuusi henkilöä. Osassa Suomen kunnissa sivistysjohtajan virka on yhdistetty olemassa olevaan rehtorin virkaan. Joroisissa ei ole täytettynä erikseen lukion ja yhtenäiskoulun rehtorin virkoja, joten kunnassa on katsottu ettei sivistysjohtajan virkaa voida yhdistää ainoaan rehtorin virkaan. Rekrytoinnissa on tuotu esiin, että tulevaisuudessa sivistysjohtajan virkaan voidaan yhdistää päällikkötason esimiestehtäviä sivistystoimen toimialalta.

Elokuussa kunnanjohtajan virassa aloittanut Kuronen on jakanut väliaikaisesti sivistysjohtajan tehtäviä yhtenäiskoulun rehtorin kanssa. Avointa sivistysjohtajan virkaa on hakenut viisi henkilöä, joista kolmella on katsottu olevan muodollinen kelpoisuus viran hoitamiseen. Kunnanhallitus päätti viime viikolla jatkaa viran hakuaikaa, sillä viran merkittävyyteen nähden hakijamäärä jäi vähäiseksi. Aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon. Rekrytointi-ilmoitus on julkaistu uudelleen ja kunnanhallitus toivoo, että virkaa haettaisiin matalalla kynnyksellä.

Kurosen mukaan sivistysjohtajan rekrytointi vaikuttaa varsin haastavalta.

–Olen saanut muutamia yhteydenottoja sen jälkeen, kun virka laitettiin uudelleen hakuun. Kaikki kivet käännetään, että virasta mahdollisesti kiinnostuneet saisivat avoimesta paikasta tiedon. Uskon, että saamme uuden hakuajan aikana lisää hakijoita, hän toteaa.

Riika Paukkonen