07.04.2021

Pitkäjänteistä työtä vesistönsuojelun edistämiseksi

Keski-Savon alueen vesistönkunnostushankkeet parantavat vesistöjen tilaa sekä parantavat niiden virkistyskäyttöä.

Vesistöjen kunnostushankkeet etenevät Keski-Savon alueella. Eri vesialueilla kehitetään virkistysmahdollisuuksia sekä parannetaan vesistöjen tilaa hoitokalastuksen ja muiden hoitotoimenpiteiden kautta.

Keski-Savon alueella päättyy tänä vuonna useita merkittäviä vesistöjen kunnostushankkeita, joita on toteutettu Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoituksen tukemana.

Yksi niistä on ”Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito” -hanke, joka on toiminut vuodesta 2019 lähtien Joroisten ja Pieksämäen kuntien alueil-la sijaitsevissa vesistöissä ja järvissä. Mukana ovat olleet muun muassa Saimaan Joroisselkä-Haapaselkä-alue, Syvänsi, Pyhitty sekä Kaitaisen alueen järvet. Osakaskunnat ja kalatalous-alue ovat tehneet alueella pitkäjänteistä työtä.Tämän lisäksi aktiivisia toimijoita ovat olleet Pro Joroisselkä ry -vesiensuojeluyhdistys ja Joroisten kunta.

Hankkeen aikana toteutettiin hoitokalastusta ja vesikasvien poistoa. Lisäksi luotiin virtavesikunnostuksiin liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia, jotka pohjustavat vaelluskalojen luontaista lisääntymistä tukevia toimenpiteitä maakunnallisesti arvokkaassa Enojoen-Kolkonjoen vesimuodostumassa. Hankkeen aikana on parannettu vesistöjen virkistyskäyttöä ja kunnostettu lisäksi rantautumis- ja veneenlaskupaikkoja. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 euroa, josta Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksen osuus on 25 000 euroa. Rahoituksen hakija on Virtasalmi-Joroinen-kalatalousalue.

Vesistöjen kunnostustyöt jatkuvat
Pohjois-Haukivedellä

Saimaan Haukivedellä on jatkettu hoitokalastusta ja vesikasvien poistoa. Kolmivuotisessa ”Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito” -hankkeessa on keskitytty pääosin Pohjois-Haukiveden alueeseen. Samanaikaisesti on kunnostettu alueen rantautumis- ja veneenlaskupaikkoja. Hankkeen rahoituksen hakija on Haukiveden kalatalousalue ja sen kokonaiskustannukset ovat 60 000 euroa, josta Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksen osuus on puolet. Hankkeessa ovat lisäksi mukana alueen osakaskunnat ja Varkauden kaupunki.

Haukiveden pohjoisosa, Siitinselän-Vuoriselän alue, on kuulunut edellisellä kaudella Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Aiemmin tehtyä hoitokalastusta jatketaan Etelä-Haukiveden alueella. Haukiveden keskusaltaan tila on erinomainen, mutta se heikkenee lahtialueille mentäessä. Pohjois-Haukivesi on puolestaan tyydyttävässä tilassa ja selvästi keskusallasta rehevämpi. Tilaa heikentää myös alueen pistemäinen yhdyskuntajätevesikuormitus.

Vesistöasiantuntija Toni Roiha Etelä-Savon ELY-keskuksesta kertoo, että Haukiveden kalatalousalue sai ympäristöministeriön rahoituksen vesistöjen kunnostukseen ja kalakantojen ylläpitävään hoitoon loppuvuonna 2019.

–Vuoden 2020 alkuun saakka toimenpiteet hankkeen puitteissa ovat olleet pienempiä ja hajautettuja. Korona on haitannut osakaskuntien kokoontumisia ja päätökset toimenpiteistä ovat viivästyneet.

Roihan mukaan Haukiveden kalatalousalue laatii parhaillaan suunnitelmaa ELY:n kanssa, jonka pohjalta toteutetaan laajempia hoitotoimenpiteitä vuoden 2021 aikana. Haukivedellä toteutettiin viime vuonna pienimuotoisia hoitokalastuksia. Lähiaikoina toteutetuista hankkeista Roihan mukaan Varkaudessa sijaitsevien Ämmän- ja Kämärinkosken lohikalaselvitys on ollut merkittävin.

–Haukiveden kalatalousalue toteutti myös Varkauden koskien lohikalaselvityksen kalatalouden edistämisvaroilla. Selvityksen toteutti VesiVisio osk, jossa tutkittiin alueen lohikalojen kutupesät, poikasmäärät ja määritettiin dna-tutkimuksin lajit. Varkauden koskien kunnostuksen suunnittelu etenee jatkotutkimuksiin vuoden 2021 aikana, Roiha selvittää.

Merkittävänä tulevana toimenpiteenä hän näkee ensi vuodelle suunnitellut niitot.

–Yleisesti voidaan todeta, että niittojen tavoitteena on parantaa järven virkistys- ja maisema-arvoja. Lisäksi umpeenkasvaneilla alueilla voidaan lisätä veden virtausta ja parantaa osaltaan myös veden laatua. Liiallinen vesikasvien esiintyminen saattaa myös aiheuttaa rantojen liettymistä, Roiha toteaa.

Tämän vuoden aikana Haukivedelle on suunniteltu laajempia toimenpiteitä. Roiha kertoo, että niittokohteiden suunnittelua on tehty talven aikana Pohjois- ja Etelä-Haukiveden alueille. Nämä niitot liittyvät ELY-keskuksen osittain rahoittamaan hankkeeseen Haukivedellä.

–Jos kaikkia niittohankkeita ei ehditä toteuttamaan vuoden 2021 aikana on alueen toimijoilla tarkoitus hakea avustusta toimenpiteiden jatkamiseen.

Varkaudessa kehitetään vesistönsuojelua myös muilla alueilla. Roihan mukaan Varkauden Immolanjärvellä ja Myllypurolla on tarkoitus päivittää kunnostussuunnitelma ja toteuttaa tarvittavia kunnostustoimenpiteitä.

–Lisäksi Haukiveden Kangaslammin alueella olevan Karhujoen mahdollisia kutualueita on tarkoitus kartoittaa ja toteuttaa pienimuotoisia sorastuksia sekä mätirasiaistutuksia, hän toteaa.

Haukiveden alueen asukkailla on Roihan mukaan erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa oman vesistön tilaan.

–Metsänomistajien on mahdollista miettiä vesistöjen kannalta suotuisia metsänhoitoratkaisuja. Maanviljelijöillä on puolestaan mahdollisuus käyttää ympäristökorvausjärjestelmän mukaisia ratkaisuja. Lisäksi haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulisi olla lainmukaisia. On myös mahdollista harrastaa omaehtoista särkikalan pyyntiä esimerkiksi katiskoilla. Yhtenä mahdollisuutena on osallistua esimerkiksi osakaskuntien toimintaan ja sitä kautta erilaiseen talkootoimintaan vesienhoitotoimenpiteiden parissa.

Pieksämäelle
kosteikko

”Aluslammen kosteikko” -hankkeen tavoitteena on perustaa Maaveteen laskevan reitin valuma-alueelle kosteikkoalue. Syntyvä kosteikko sijaitsee Haukiveden Joroisselän valumaalueelle, joka on Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016-2021) maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden painopistealuetta.

Kosteikon rakentaminen on alkanut ja sitä on toteutettu patoamalla ja kaivamalla syvän ja matalan veden altaita. Vedenpinnan korkeutta säädellään ylijuoksutusputkella. Rakennettavalla kosteikolla voidaan vähentää maa- ja metsätalouden kuormitusta ja lisätä alueen monimuotoisuutta.

Hankkeen vetäjänä toimii Petri Karjalainen ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 12 400 euroa. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt avustusta hankkeelle 6 200 euroa.

Matalan Heiniöjärven
kunnostus jatkuu

Pieksämäellä on toteuttettu Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys. Kyyveden valuma-altaaseen kuuluva Heiniöjärvi on kooltaan 170 hehtaaria. Sen tila on ollut pitkään tyydyttävä. Heiniö on matala humusjärvi ja sen rehevyys näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina. Vedenlaadun lisäksi vesien tyydyttävä tila näkyy myös biologisissa laatutekijöissä, kuten kasviplanktonissa ja päällyslevissä.

Heiniölle on tehty 1990-luvulla kunnostussuunnitelma. Osittain suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, kuten hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä kosteikko, on toteutettu. Suunnitelma on kuitenkin vanhentunut ja vaatii päivitystä vastaamaan nykyistä tilaa, uusia tavoitteita ja kunnostustarpeita.

”Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys” -hanke on kolmevuotinen ja se päättyy tänä vuonna. Hanke on saanut Etelä-Savon ELY-keskuksen avustusta 1 750 euroa ja kokonaiskustannukset ovat 3 500 euroa. Rahoituksen hakijana on ollut Naakkiman osakaskunta ja yhteistyötahoja ovat Pieksämäen kaupunki, Suomen metsäkeskus, alueen maatalousyrittäjät sekä Heiniön rantakiinteistöjen omistajat.

Hankkeessa konsultti laati esiselvityksen, jossa haetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä Heiniön tilan parantamiseksi. Esiselvityksellä saadaan mahdolliset kunnostusvaihtoehdot ja niille kustannusarviot. Tietoa tullaan käyttämään tulevassa Heiniön kunnostusprojektissa. Tavoitteena on parantaa Heiniön virkistyskäyttöä, kalataloutta sekä rajoittaa ravinnekuormitusta alapuolisiin järviin.

Valvatuksen nuottauksella
poistettiin särkikaloja

Joroisten Valvatuksella on toteutettu pitkäjänteistä työtä vesistön kunnon parantamiseksi sekä virkistyskäytön lisäämiseksi. Eläköön Valvatus ry teetti kolme vuotta sitten Valvatukselle hoitosuunnitelman kymmenen vuoden ajalle. Hoitokalastus on osa suunnitelmaa.

Eläköön Valvatus ry sai vuodelle 2020 ”Hoitokalastus Valvatuksella” -hankkeeseen 6 575 euroa Etelä-Savon ELY-keskuksen tukea. Hankken kokonaiskustannukset ovat 13 150 euroa. Hankkeen myötä alueella voitiin suorittaa kolmas tehokalastus. Nuottaus toteutettiin talvella ja kesällä talkootyönä. Sen tavoitteena on ollut poistaa järvestä särkikaloja siten, että ensimmäisen kolmen vuoden aikana poisto olisi vuosittain noin 15 tonnia. Ylläpitonuottaus on suunniteltu suoritettavaksi joka toinen vuosi.

Hoitokalastus Valvatuksella -hanke edistää kalaston rakenteen tasapainottamista ja pyrkii vähentämään järven sisäistä kuormitusta. Valvatuksella on lisäksi suuri merkitys virkistyskäyttäjille ja matkailun kehittämiselle.

Riika Paukkonen