Varkautelaiset pitävät omaa asuinaluettaan viihtyisänä

Talkoohengen on uskottu hiipuvan, mutta toisin on jos on uskominen Varkauden viihtyisyyskyselyn tuloksia. Vastaajista jopa 62,1 prosenttia ilmoitti että olisi kiinnostunut osallistumaan talkootyöhön omalla asuinalueellaan. Navitas Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen näkee asukkaiden aktiivisuuden positiivisena asiana.

–Asuinalueiden roskaaminen nousi viihtyisyyskyselyssä voimakkaasti esiin, joten on hyvä että asukkaat voisivat olla mukana laittamassa pihoja ja puistoja kuntoon. Pohdimme parhaillaan, mikä olisi se toteuttamistapa, jolla asukkaat otettaisiin mukaan.

Varkauden viihtyisyyskysely toteutettiin toukokuussa, kaupungin 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Asukkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti sekä paperisella lomakkeella. Vastaajia oli kaikkiaan 87 henkilöä, joista suurin osa naisia. Keski-ikä vastaajilla oli noin 47 vuotta. Laitisen mukaan kyselyn tekeminen nousi esiin kaupunkistrategian jalkauttamisen yhteydessä.

–Toivoimme kyselyn tuovan vastauksia siihen, mitä varkautelaiset toivovat omalta asuinalueeltaan ja yleensä Varkaudelta.

Tulokset heijastelevat
asukkaiden yleistä
turvallisuuden tunnetta

Varkautelaiset nostivat kyselyssä esiin monia tekijöitä, jotka tekevät heidän kotikaupungistaan viihtyisän. Erityisesti esiin nousi turvallisuus ja julkisten sekä yksityisten palveluiden saatavuus. Positiivisena nähtiin myös kaupunkia ympäröivä luonto, vesistöt sekä ympäristö kokonaisuutena. Myös yhteisöllisyys nousi vastauksissa esiin.

Yleisten alueiden siisteys sai toisaalta kiitosta, mutta toisaalta kehityskohtia kysyttäessä yleinen roskaisuus sekä alueiden hoitamattomuus mainittiin huolenaiheena. Kaupungin alueilla, muun muassa Relanderinkadun ränsistyneet rakennukset sekä Kauppakadun tyhjät liiketilat nähtiin epäkohtina.

Kyselyyn vastanneet toivoivat yleisen siisteyden lisäämiseksi enemmän roskiksia ja yleisille alueille penkkejä. Myös rakennusten julkisivujen siistimistä toivottiin. Kehityskohdiksi nostettiin esiin myös kulkuväylien kunto, niin pyörä- kuin autoteiden osalta.

Kyselyllä kartoitettiin viihtyisyyttä asuinalueittain. Tulosten mukaan viihtyisimpänä omaa asuinaluettaan pitävät puurtilalaiset, savonmäkeläiset, päiviönsaarelaiset sekä akonlahtelaiset. Epäviihtyisiksi tekijöiksi asuinalueilta nousi samoja tekijöitä, kuin kaupungissa yleensä. Lisäksi epäasiallinen liikennekäyttäytyminen, kuten moporalli, aiheuttaa huolta.

Kaikkiaan Varkauden kaupungin viihtyisyys sai kyselyyn vastanneilta arvosanaksi 3,3 viisiportaisella asteikolla. Laitinen arvioi, että varkautelaiset ovat ihan tyytyväisiä kaupungin viihtyisyyteen.

–Varkautta pidetään turvallisena ja mukavana paikkana asua.

Kaupunkiympäristön
ilmettä kohotetaan
vuoden aikana

Kyselyyn vastanneet näkevät, että kaupungin viihtyisyyden lisääminen on pääosin kaupungin ja viranomaisten tehtävä. Kuntalaisilla katsottiin olevan osuutta viihtyisyyden lisäämiseen esimerkiksi taloyhtiöiden, yhdistysten tai talkoiden kautta. Laitinen vakuuttaa, että viihtyisyyskyselyn tulokset tulevat näkymään käytännössä, muun muassa yleisiin alueisiin panostamalla. Kaupungilla on jo meneillään useita projekteja eri asuinalueilla ja muun muassa Pohjois-Savon ELY-keskuksen pääväylien suunnitelma on juuri valmistunut.

–Työ vauhdittuu elokuun aikana, kun lomat ovat päättyneet, hän kuvailee.

Pyöreitä vuosia juhlitaan kaupunkikuvassa läpi vuoden, mikä huipentuu Valoa Varkaudessa -juhlaan 30.-31. elokuuta. Juhlavuosi nostaa kaupunkia ja sen asukkaita esille monin tavoin. Myös kaupungin viihtyisyys niin sen asukkaille kuin matkailijoille on huomioitu. Laitinen kertoo, että juhlavuoden tavoitteisiin kuuluu tunnettujen maamerkkien nostaminen näkyvästi esiin.

–Suunnitelmissa on ollut valaista maamerkkejä sekä luoda muraaleja, jotka tuovat kaupunkiin ilmettä ja näkyvyyttä.

Teksti: Riika Paukkonen, kuva: Varkauden kaupunki/Sami Saarenheimo

IMG_2911.jpg

Varkautelaiset pitävät positiivisina asioina muun muassa kaupunkia ympäröivää luontoa ja vesistöjä.