Varkaus palkittiin ansiokkaasta osallisuuden edistämisestä

Kunniamaininta myönnettiin kunnille, joilla oli innovatiivisia tapoja vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Muut palkitut kunnat olivat Vaasa ja Mikkeli. Valinta tehtiin TEAviisarin vuoden 2019 kuntajohdon tiedonkeruun perusteella. Tiedonkeruussa tarkastellaan erityisesti kuntajohdon roolia ja merkitystä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Valinnassa käytiin läpi 74 kunnan osallisuuteen liittyvät ohjelmat tai vastaavat asiakirjat.

Osallisuuden edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tapoja, joilla asukkaat voivat osallistua kunnan tai kaupungin toiminnan kehittämiseen. Monet kunnat ovat viime vuosina lisänneet asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Perinteisten palautekyselyjen rinnalle on tullut asukasraateja ja yhteiskehittämisen menetelmiä ja joissakin kunnissa asukkaat voivat osallistua jopa talouspäätöksiin osallistuvan budjetoinnin avulla.

Ei pelkkää ylätason puhetta

Varkaudessa päämääräksi on asetettu asukaslähtöinen kaupunki, Asukkaiden Warkaus. Kansalaistoiminnan ohjelma on myönteinen ja haastaa toimiin. Ohjelma ei jää ylätason puheeksi, vaan menee käytäntöön asti. Esimerkiksi osallisuuden keinot on koottu yhteen ja niistä on tehty helppolukuiset tietokortit.

– Kansalaistoiminnan ohjelmamme keskiössä ovat tietokortit, jotka ovat työkaluksi niin kaupungin henkilöstölle kuin päättäjille ja asukkaillekin. Kansalaistoiminnan ohjelmamme on suunniteltu koko Varkautta silmällä pitäen, sanoo Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.

– Kansalaistoiminnan ohjelman teossa on vahvasti mukana olleet asukkaat ja järjestötyön ohjausryhmä. Sen valmistelussa toteutettiin erilaisia asukastilaisuuksia sekä järjestöpäiviä, yhtenä suurimpana mainittakoon Osallistu oikeesti! –Idealeiri marras-joulukuussa 2017, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen.

–Suuri kiitos myös Vuokko Jaakkolalle, joka tuolloin osallisuuskoordinaattorinamme teki valtavan työn Asukkaiden Warkauden eteen.

Varkauden kaupunki, kuva: Riika Paukkonen

7 faktaa kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

https://thl.fi/fi/-/7-faktaa-kuntien-terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistamisesta

 

 

olohuone1.jpg

Osallistu oikeesti! -idealeirillä kuntalaisilta nousi esiin useita kaupungin kehittämisideoita, joista yksi oli yhteisen tilan saaminen asukkaiden käyttöön. Tämä toive toteutui keväällä, kun Olohuone avattiin Kauppakadulla.