23.06.2021

Leppävirran kunnanvaltuusto hyväksyi Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan

SolarWind by Janneniska Oy suunnittelee Leppävirralle kolmea tuulivoimalaa. Kuvituskuva on Niittysmäen-Konkanmäen tuulipuistosta.

Leppävirran ja Suonenjoen alueilla sijaitsevan Saaristenmäen tuulivoimapuiston kaavoitus etenee. Tuulivoimahankkeen käynnistäneen SolarWind Oy:n suunnittelutavoitteet ovat neljän vuoden aikana tarkentuneet ja tällä hetkellä suunnitelmissa on kolmen tuulivoimalayksikön rakentaminen Leppävirralle.

Kahden kunnan rajalla sijaitseva tuulivoimahanke on herättänyt alueen asukkaiden parissa keskustelua. Lähiympäristössä sijaitsevien järvien rannoilla on loma-asumiseen kaavoitettuja tontteja ja virkeitä kyliä. Tuulivoimapuiston näkemäalueelle sijoittuu asukasluvultaan suhteellisen huomattava Paukarlahden kylä sekä valtakunnallisesti arvokas Paukarlahden maisema-alue. Paukarlahden kyläyhdistys ry jätti Leppävirran kunnalle ensimmäisessä kuulemisvaiheessa kannanoton tuulivoimapuiston kaavoituksesta.

–Tuulivoimahankkeen käynnistyminen herätti Paukarlahden kylällä voimakasta keskustelua, jonka pohjalta kyläyhdistys laati oman kannanottonsa. Kuulemisen jälkeen osaa asioista muutettiin kaavoituksessa, puheenjohtaja Juri Jämsén kertoo.

Paukarlahden kylällä tuulivoimahanke jakaa asukkaiden mielipiteitä. Suurimpana huolena on ollut tuulivoimahankkeen mahdollinen mainehaitta asuinalueelle. Jämsénin mukaan kylä on luonteeltaan aikaansaava ja nuorekas. Hän kokee, että varsinkin nuorempien parissa vaihtoehtoiset energiamuodot nähdään osana tulevaisuutta ja niiden kanssa aiotaan oppia elämään.

Tuulivoimahankkeen jatkuessa Jämsén toivoo, että paikalliset otetaan edelleen mukaan keskusteluun. Hän tietää, että Paukarlahdella seurataan tuulivoimahankkeen etenemistä tiiviisti. Kyläyhdistyksellä ei ole tällä hetkellä aikomuksena jättää uusia kannanottoja, mutta Jämsénin mukaan asia nostetaan uudelleen esiin, jos isompi joukko kyläläisiä niin toivoo. Kyläyhdistys ei jättänyt uutta kannanottoa toisella lausuntokierroksella, sillä aiempaan kannanottoon ei ollut tullut lisättävää. Jämsén kertoo, että yksittäiset henkilöt ovat nostaneet vielä uusia asioita esiin, mikä on hänen mukaansa ymmärrettävää. Hän toivoo, että hankkeissa, joissa negatiiviset vaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle, otettaisiin alueen asukkaat paremmin huomioon.

–Ilman muuta tuulivoimahanke tuo paikallisille mukanaan enemmän negatiivisia kuin positiivisia asioita. Toivoisin, että haittoja lievennettäisiin asuinaluetta edistävillä hankkeilla. Se olisi tärkeä osa kokonaisuuden hoitoa, Jämsén kommentoi.

Tuulivoimapuisto sijoittuu
tuulivoimamaakuntakaavan alueelle

Pohjois-Savossa on luotu ympäristöministeriön vahvistama tuulivoimamaakuntakaava, jossa Saaristenmäki on osoitettu potentiaalisena tuulivoima-alueena. Lahtelainen SolarWind by Janneniska Oy jätti Leppävirran kuntaan vuonna 2017 kaavoitusaloitteen 10 tuulivoimayksikköä käsittävän tuulivoimapuiston rakentamiseksi.

Saaristenmäen tuulivoimapuistoalueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Maa-alueet omistaa UPM Kymmene Oyj, jonka kanssa SolarWind Oy on tehnyt maanvuokrasopimuksen. Suunnitelmien mukaan tuulivoimalat olisivat kokonaiskorkeudeltaan 224-230 metrin korkuisia ja niiden nimellisteho olisi 3,5–4,5 MW. Suunnitteluyritys on saanut vuonna 2017 Puolustusvoimien lausunnon kokonaiskorkeudeltaan 230 metrin tuulivoimaloille. Tuulivoimapuistoon kuuluvat tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävät rakennus- ja huoltotiet sekä maakaapelit.

Pohjois-Savon ELY-keskus teki vuonna 2020 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Ennen päätöksen valmistumista Pohjois-Savon ELY-keskus varasi muun muassa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille mahdollisuuden esittää näkemyksensä YVA-menettelyn tarpeellisuudesta sekä päätöksenteossa huomioon otettavista asioista. Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vuonna 2019 antaman näkemyksen mukaan tuulivoimapuistohankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät meluun ja näkemävaikutuksiin. Ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan tuulivoimalat tulevat näkymään hyvin laajoille alueille tuulivoimapuiston itäpuolella. Näkyvyysalue ulottuu runsaasti loma-asutusta käsittävälle eteläiselle Kallavedelle, Sotkanselän alueelle ja jopa Kuopion Saaristokaupunkiin asti.

Valtuustokeskustelu
tuulivoimahankkeesta
vei äänestykseen

Tuulivoimahanketta on käsitelty Leppävirran kunnassa neljän vuoden ajan. Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdoitusta käsiteltiin toukokuun aikana teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kesäkuussa asia tuli kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Leppävirran kunnan tekninen johtaja Tapio Montonen ei pidä käsittelyajan pituutta poikkeuksellisena.

–Saaristenmäen tuulivoimaosayleiskaava sisältää laajaa maankäyttöä, siihen kuuluu paljon selvitystyötä ja kuulemisia.

Vuosien aikana tuulivoimahankkeeseen on tehty muutoksia. Montonen kertoo, että merkittävimmät muutokset koskevat tuulivoimapuiston kokoa ja tuulivoimaloiden lukumäärää. Tuulivoimaloiden lukumäärä on pudonnut kymmenestä kuuteen, joista kolme sijaitsee Leppävirran puolella. Montosen mukaan lisäksi tuulivoimaloiden sijaintia on tarkennettu ja ne on osoitettu selkeästi kaava-alueella. Tällä hetkellä suunnittelualue sijoittuu pääosin Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille ja vain yksi tuulivoimala jää sen ulkopuolelle.

–Lupakäsittely on sujuvampi, kun tuulivoimaloita ei ole varausalueen ulkopuolella, Montonen toteaa.

Kaavoitusaloite hyväksyttiin Leppävirran kunnanvaltuuston 14. kesäkuuta pitämässä kokouksessa. Päätöksessä todetaan, että ”Kunnanvaltuusto hyväksyy Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan Leppävirran kunnan osalta. Yleiskaava mahdollistaa 3:n tuulivoimalayksikön rakentamisen Saaristenmäen tuulivoimapuiston alueelle Leppävirran kunnan puolelle.”

Valtuustossa käydyn keskustelun aikana Hannu Ronni Markku Pesosen kannattamana esitti, ettei yleiskaavaa hyväksytä. Kannatetun muutosesityksen vuoksi valtuusto äänesti asiasta. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 32 jaa- sekä 2 ei-ääntä.

Suonenjoella kaavoituksen eteneminen on hidastunut kesäkuun aikana. Suonenjoen kaupunginhallitus käsitteli Saaristenmäen tuulivoimayleiskaavaa 14. kesäkuuta, jolloin kaupunginjohtaja Juha Piiroinen ehdotti, että kaupunginhallitus esittäisi Saaristenmäen tuulivoimayleiskaavan edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Suonenjoen osalta. Kaupunginhallituksessa aiheesta käytiin useita äänestyksiä, joiden myötä kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Saaristenmäen tuulivoimayleiskaavaa ei hyväksytä Suonenjoen osalta. Kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 21. kesäkuuta aihe herätti myös vilkasta keskustelua ja Saaristenmäen tuulivoimayleiskaava palautui uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntalaiset ovat ottaneet
osaa kaavoitusprosessiin

SolarWind by Janneniska Oy ja Leppävirran kunta laativat kaavoitussopimuksen, jos päätös aloitteesta saa lainvoiman. Kaavan valmistuttua kunta voi myöntää rakennusluvat suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kuntalaiset ovat voineet ottaa osaa prosessin eri vaiheissa. Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä syksyllä 2020 ja samaan aikaan kaavahankkeesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Oravikosken koululla. Yleiskaavaluonnoksesta tehtiin lausuntopyynnöt, johon saapui kaikkiaan 9 lausuntoa ja 23 mielipidettä. Kaikille maanomistajille noin kahden kilometrin säteellä suunnitelluista voimalapaikoista sekä muille osallisille on lähetetty kirjeet viime kesänä.

Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen käynnistyi kuukauden mittainen valitusaika, jonka jälkeen kunnanvaltuuston päätös voi olla lainvoimainen.
–Leppävirtalaiset voivat osallistua asian käsittelyyn normaalisti kuntalaisille tarjolla olevien vaikutuskanavien kautta ja jättää muistutuksia tai huomautuksia kunnanvaltuuston päätöksistä, Montonen selvittää.

Montosen mukaan kaavoitusaloite etenee, kuten normaalissa kaavakäsittelyssä. SolarWind by Janneniska Oy:n tuulivoimapuistohankkeen seuraava vaihe on lupakäsittely.

–Sen aikana järjestetään omat kuulemiset, Montonen kertoo.

Riika Paukkonen