29.12.2021

Vanhusneuvosto haluaa tiivistää alueen yhteistyötä

Varkauden vanhusneuvosto aloitti vuoden 2021 tutustumalla vasta avattuun hyvinvointikeskus Aaltoon. Sen tuottamat palvelut ovat puhuttaneet läpi vuoden.

Vanhusneuvostojen painoarvo on kasvanut kunnissa vuodesta 2013 lähtien, jolloin niiden toiminta kirjattiin lakiin. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhusneuvosto asetetaan jokaiseen kuntaan tai järjestetään useamman kunnan yhteisenä toimintana. Uuden toimintakauden käynnistyessä toimintaansa kehittävä Varkauden vanhusneuvosto hakee aiempaa laajempaa vuoropuhelua.

Kuluneen vuoden aikana Varkauden vanhusneuvoston kokouksissa on käsitelty ja keskusteltu uuden hyvinvointikeskus Aallon tuottamista palveluista sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilän kanssa. Kokouksissa keskustelua ovat herättäneet lisäksi ikäihmisten tilanne Varkaudessa, kuten yksinäisyys ja pärjääminen itsenäisesti. Myös koronarokotukset sekä muun muassa Kauppakadun aukioiden sekä Taulumäen torin kehittäminen ovat nousseet keskusteluissa esille.

Uusi vanhusneuvosto järjestäytyi syksyllä 2021 ja toimintakausi on sama kuin kaupunginhallituksella.

Varkauden vanhusneuvostoon kuuluu viisi jäsentä; puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen, varapuheenjohtaja Leena Salo, Hilkka Koponen, Raimo Pöysti ja Petri Haapanen. Heillä jokaisella on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vanhusneuvoston yhtenä tehtävänä on edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.

Hartikainen-Herranen pitääkin toimielintä hyvänä yhteydenpitovälineenä kaupungin suuntaan.

–Sen vuoksi toivon seniorikansalaisia aktiiviseen yhteydenpitoon, puheenjohtaja kannustaa.

Läsnäolo-oikeus
kokouksissa puhuttaa

Vanhusneuvosto antoi kaupunginhallitukselle marraskuussa kannanoton koskien vanhusneuvoston osallisuuden turvaamista eri toimielimissä. Kannanotossaan vanhusneuvosto toi esiin huolensa osallisuuden toteutumisesta eri toimielinten kokouksissa. Se esitti, että eri toimielimet kiinnittävät huomiota vanhusneuvoston edustajien kutsumiseen toimielinten kokouksiin. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen marraskuun kokouk-sessa ja kaupunginhallitus merkitsi vanhusneuvoston kannanoton tiedoksi.

Vanhusneuvostolla on Varkauden kaupungin hallintosäännön mukaan aloite- ja lausunto-oikeus. Lisäksi sen edustajalle voidaan antaa läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksessa toimielimen päättämällä tavalla. Hartikainen-Herrasen mukaan keskustelua eri lautakuntien ja kaupunginjohtajan kanssa on käyty koko syksyn ajan. Tällä hetkellä läsnäolo- ja puheoikeus on suurimmassa osassa lautakunnista.

–Osallistuminen lautakuntien kokouksiin on vain yksi keino vaikuttaa, Hartikainen-Herranen muistuttaa.

Palveluopas palvelisi
asioinnin lomassa

Varkautelaisen ikäihmisten palveluopas julkaistiin kesällä 2021.Tällä hetkellä palveluopas on käytettävissä vain sähköisenä versiona kaupungin verkkosivujen kautta. Se sisältää tietoa tarjolla olevista julkisista ja yksityisistä palveluista, niin ikäihmisille kuin heidän läheisilleen. Vanhusneuvosto kiinnitti huomiota palveluoppaan saavutettavuuteen. Hartikainen-Herranen on tyytyväinen palveluoppaan sisältöön, mutta toivoo, että se huomioisi henkilöt, joilla ei ole mahdollista käyttää digitaalisia laitteita.

–Tavoitteena on, ettei digisyrjäytymistä pääsisi syntymään, Hartikainen-Herranen toteaa.

Vanhusneuvosto jätti marraskuussa kannanoton ikäihmisten palveluoppaan saavutettavuuden varmistamisesta. Vanhusneuvosto esitti, että palveluopasta painettaisiin paperiversiona, joka olisi saatavissa ikäihmisille luontaisissa asiointipalvelupaikoissa, kuten hyvinvointikeskus Aallossa, hyvinvointi Ankkurissa, kirjastossa, apteekeissa, Yhdistystalo Warikolla sekä julkisissa ja yksityisissä palvelutaloissa. Vanhusneuvosto esitti myös palveluoppaaseen muutamia päivityksiä. Kaupunginhallitus siirsi kokouksessaan käsitellyn kannanoton sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi ja vastattavaksi.

–Toivomme, että palveluopas painettaisiin jaettavaksi mahdollisimman pian. Toivottavasti kannanotostamme otettaisiin koppi, Hartikainen-Herranen toivoo.

Osallisuuskanavia
tuodaan esiin

Vanhusneuvoston toiminta jatkuu keväällä toimintasuunnitelman mukaisesti koronan mukanaan tuomat rajoitukset huomioiden. Hartikainen-Herranen kertoo, että kokouksiin kutsutaan säännöllisesti vierailijoita. Vanhusneuvosto on saanut ajankohtaista tietoa muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänniseltä ja gerontologiselta sosiaalityöntekijältä.

–Pyrimme kuulemaan asiantuntijoita, mikä antaa pohjaa työllemme. Seuraavaksi palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen tulee kertomaan meille kotihoidosta.

Osana toiminnan kehittämistä vanhusneuvosto on päättänyt kasvattaa tietoisuutta vanhusneuvoston toiminnasta sekä tiivistää yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen kanssa. Ensimmäisiä tapaamisia eri järjestöjen edustajien kanssa on sovittu keväälle.

Hartikainen-Herrasen mukaan vanhusneuvoston tavoitteena on tulevaisuudessa kertoa sen toiminnasta ja kasvattaa yhteistyötä.

–Tammikuun aikana Joroisten vanhusneuvosto tulee vierailulle. Haluamme tiivistää alueen yhteistyötä ja pohtia, mitä voisimme tehdä yhdessä, jotta ikääntyneiden ääni tulisi kuuluviin.

Riika Paukkonen