27.04.2022

Kelirikko ja tulvat alkavat kevään myötä

Tien ylläpitäjä ilmoittaa päällystevaurioista liikennemerkein.

Teiden pinnat ovat keväällä roudan sulaessa koetuksilla. Sorateillä voi esiintyä kelirikkoa, jolloin liiallinen vaurioituminen pyritään estämään painorajoituksilla. Tienpitäjät varoittavat autoilijoita tien kunnosta kelirikkomerkein. Tulevien viikkojen sää vaikuttaa niin kelirikkoaikaan kuin tulvien voimakkuuteen.

Varkauden kaupunki alottaa tällä viikolla ylläpitämiensä sorateiden lanauksen. Aluevastaava Juha Soininen kertoo, että työt voidaan käynnistää, kun yöpakkaset antavat myöten. Soratieosuuksia löytyy eri puolilta kaupunkia, kuten Turjanvirralla, Könönpellossa ja Kangaslammilla. Varkauden kaupungin ylläpitämien teiden kunnossapidon vastaavana urakoitsijana toimii Destia Oy.

–Kaikki soratiet lanataan ja suolataan, mikä sitoo pölyä, Soininen selvittää.

Varkauden kaupungin ylläpitämien katujen osalta kelirikko ei vaikuta tänä keväänä poikkeukselliselta. Talven vaikutukset näkyvät tasaisesti kaikilla asuinalueilla, eikä tähän mennessä ole noussut esille tieosuutta, joka olisi kärsinyt kelirikosta enemmän. Soininen kertoo, että talvi on ollut routiva, mikä näkyy esimerkiksi päällystevaurioina. Katujen päällysteitä paikataan kevään aikana bitumilla. Sorateillä puolestaan routimisen voi havaita voimakkaammin, kun tien pohjan rakentamisessa on ollut heikkouksia.

–Sorateillä näkyy kohoumia, joita savi nostaa ja jotka roudan sulamisen jälkeen painuvat takaisin.

Painorajoituksilla suojataan
teitä vaurioitumasta

Valtion ylläpitämien sora- ja asfalttiteiden hoito kuuluu Pohjois-Savon Ely-keskuksen tilaamille eri urakoitsijoille. Ely-keskus on tiedottanut kevään aikana mahdollisesta kelirikosta eri tieosuuksilla. Kelirikon vakavuutta on pyritty lieventämään ja sen kestoa lyhentämään esimerkiksi aurausvallien madaltamisilla, sohjo-ojien teoilla sekä polanteen poistoilla.

Tilanteissa, joissa kelirikkoisten teiden liikennettä on rajoitettu, tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Ely-keskuksen mukaan teiden tulisi olla sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

–Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia, mutta ne eivät koske elintärkeitä kuljetuksia, kertoo Ely-keskuksen kunnossapitovastaava Marja Bäck Ely-keskuksen tiedotteessa.

Maailmantilanne nostaa
päällystystöiden hintoja

Teiden päällystystöiden osalta tuleva kesä vaikuttaa haasteelliselta. Ely-keskuksen mukaan maailman talous- ja poliittinen tilanne vaikuttavat siten, että raaka-aineiden hinta tulee nousemaan ja sen myötä päällystystöiden kustannukset kasvavat. Tänä vuonna Itä-Suomen alueella päällystetyn tieverkon kunto pysyy ennusteiden mukaan likipitäen vuoden 2021 tasolla.

Tämän hetkisen päällystysohjelman mukaan maanteitä päällystetään Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yhteensä noin 355 kilometrin matkalla. Merkittävimpiä kohteita tulevat olemaan valtatie 5:llä Varkaus-Humalajoki ja Juva-Joroinen -tieosuudet sekä Kurjalantie.

Varkaudessa yksi uusimpia katuja rakentuu pohjoisen portin alueella, jonne tulee uusi vähittäiskaupan suuryksikkö. Soininen kertoo, että parhaillaan rakennustyöt ovat käynnissä Valssikujalla.

–Valssikujan runko on valmistunut. Vapun jälkeen aloitetaan rakentamaan kaapelointia ja katuvalaistusta.

Neljän vuoden ajan toteutettu katujen perusparannus Luttilan asuinalueella on tavoitteena saada päätökseen tulevana kesänä. Soinisen mukaan asuinalueella peruskorjataan kesällä viimeiset kolme katua.

Varkauden kaupunki on varannut tulevan kesän päällystystöihin 300 000 euroa. Soininen kertoo, että öljyn ja bitumin hintojen nousu tulee vaikuttamaan teiden päällystykseen. Hänen mukaansa pelkästään bitumin hinta on noussut viime kesästä 20 prosenttia.

–Tekninen lautakunta käsittelee päällystystöitä tiistaina, jonka jälkeen siihen varatut summat vahvistuvat, Soininen toteaa.

Lumen vesiarvo
alueella suuri

Tänä keväänä lumen vesiarvo on Vuoksen vesistöalueella tavanomaista suurempi ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen julkaisemien ennusteiden mukaan runsaiden kevättulvien todennäköisyys on suuri. Sään vaikutukset ovat kevättulvassa oleellisia. Hidas lumen sulaminen ja vähäiset sateet pienentäisivät tulvien runsautta.

Päijännettä on säännöstelty Kalkkisista siten, että vettä on juoksutettu maksimimäärä lähes koko talven ajan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen Saimaan lisäjuoksutusten aloittamisesta 18. huhtikuuta. Kallaveden lisäjuoksutukset ovat käynnissä Naapuskosken säännöstelypadolta sekä Konnuksen kanavalta. Myös Ämmäkosken padosta on aloitettu juoksutukset Unnukasta Haukiveteen.

Saimaan vedenkorkeus on nyt 14 senttimetriä ajankohdan keskiarvon yläpuolella, ja sen ennustetaan nousevan normaalivyöhykkeen ylärajalle touko-kesäkuun vaihteessa. Lisäjuoksutus on tarpeen aloittaa, jotta tulvariskiä voidaan pienentää mahdollisen sateisen kevään ja alkukesän varalta.

Lähde: Pohjois-Savon Ely-keskus

Riika Paukkonen