06.04.2022

Lapsen osallisuuden kokemukset parantavat perheen hyvinvointia

Emma Korhonen (vas.), Alisa Sutinen, Iina Korhonen ja Emma Juvenius kirjasivat toiveitaan ajatuskartan muotoon.

Osallisuus huomioidaan yhä paremmin erilaisia toimintoja kehitettäessä. Myös lasten osallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Varkauden Perheentalolla luodaan yhteistyössä sosionomiopiskelijoiden kanssa opasta, joka auttaa lasten kanssa työskenteleviä vahvistamaan lapsen osallisuutta.

Toiveiden puuhun on askarreltu lasten mielipuuhia.Katja Varfolomeeva (vas.) ja Leena Juvenius tutkivat erilaisia lasten osallisuutta lisääviä menetelmiä.

Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomeiksi monimuoto-opintoina opiskelevat Leena Juvenius ja Ekateriina (Katja) Varfolomeeva kutsuivat viime perjantaina varkautelaisia alakouluikäisiä lastenraatiin Varkauden Perheentalolle. Heidän tavoitteenaan oli kerätä kokoon lasten mielipiteitä Varkauden Perheentalon toiminnasta. Illan aikana syntyi runsaasti ideoita siitä, mitä alakouluikäiset voisivat tiloissa tehdä. Esiin nousivat teemat, kuten ulkoilu, musiikki, soittaminen, pelaaminen ja lemmikit.

–Lastenraati sujui hyvin ja siellä käytetty osallisuutta edistävä menetelmä sopii todella hyvin meidän opinnäytetyöhön, Juvenius kuvailee lastenraadin jälkeisiä tunnelmiaan.

Kahden tunnin mittaiseen lastenraatiin otettiin mukaan enintään kymmenkunta alakouluikäistä lasta. Ideointia varten Perheentalon lattialle oli levitetty suuri paperi, johon lapset saivat vapaasti kirjoittaa toiveitaan ajatuskartan tapaan. Ohjatun tehtävän lisäksi tarjolla oli pikkupurtavaa ja vapaata touhuamista. Alun johdattelun jälkeen lasten annettiin tehdä tehtävää itsenäisesti ja he osoittautuivatkin todella luoviksi keksimään ideoita.

–Lastenraatiin osallistuneet lapset toivoivat kertaluontoisia tapahtumia tai teemapäiviä. He kertoivat, että eivät kaipaa säännöllistä toimintaa, koska heillä on jo paljon harrastuksia, Juvenius kertoo.

Hyväksi havaitut käytännöt
kootaan oppaaseen

Juvenius ja Varfolomeeva aloittivat yhteistyön Perheentalon kanssa tämän vuoden helmikuussa. Osana opinnäytetyötään he ovat kokeilleet lasten kanssa erilaisia osallisuutta edistäviä menetelmiä. Kevään aikana opiskelijat ovat haastatelleet, havainnoineet ja järjestäneet erilaisia tilaisuuksia. Opiskelijat kertovat, että osallisuutta tukevaan oppaaseen lapset ovat saaneet kevään aikana kertoa omia mielipiteitään, ideoitaan ja toiveitaan muun muassa Perheentalon toiminnasta monin eri keinoin, kuten koottu lehtileikkeistä unelmien päivä Perheentalolla sekä askarreltu toiveiden puu. Huhtikuussa Juvenius ja Varfolomeeva jalkautuvat vielä vauvakerhoon havainnoimaan perheen pienimpien ilmeitä ja eleitä sekä osallistuvat sadutukseen.

–Perheentalolta toivottiin, että opiskelijatyönä syntyisi lasten osallisuutta tukeva opas, jota Perheentaloa käyttävät yhdistykset ja yhteistyökumppanit voisivat hyödyntää, Juvenius toteaa ja jatkaa, että oppaan käyttäjä voi valita ikäryhmän, jolle toimintaa on järjestämässä ja miettiä tavan, miten kysyä lapsilta heidän toiveistaan.

Oppaan on tarkoitus valmistua ensi syksynä.

Positiiviset vaikutukset heijastuvat
koko perheeseen

Osallisuus on viime vuosina ollut pinnalla monin tavoin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan osallisuus on osa sekä Suomen että Euroopan Unionin tavoitteita. Sen nähdään vähentävän eriarvoisuutta ja torjuvan köyhyyttä sekä syrjäytymistä.

Juvenius ja Varfolomeeva keskittyvät opinnäytetyössään erityisesti lasten osallisuuden vahvistamiseen. Juvenius näkee, että lasten mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon on vuosien saatossa kasvanut ja kehittynyt parempaan suuntaan. Hän nostaa esimerkeiksi Varkaudessa toimivat oppilaskunnat sekä Varkauden Lasten Parlamentin.

–Tilanteissa, joissa lapsi ei osaa ilmaista itseään, voi vanhempi tai muu aikuinen toimia tulkkina. On kuitenkin mahdollista, että lasta tulkitaan väärin. Mielestäni lasten ääntä yritetään nykyisin kuulla ja tehdä toimintaa lasten näköiseksi, Juvenius pohtii.

Osallisuuden tunteen vaikutukset lapsessa ovat positiivisia. Juveniuksen mukaan lapsi, joka kokee osallisuutta, kokee olevansa enemmän osa yhteistä systeemiä.

–Vaikutukset näkyvät lapsen hyvinvoinnissa, kun lapselle syntyy olo, että hän voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Lisäksi osallisuuden myötä lapsille suunnattu toiminta kehittyy ja lapset saavat siitä enemmän.

–Lasten vanhemmat hyötyvät, kun toiminta on mieluista ja lapsi ottaa siihen mieluusti osaa, Juvenius sanoo.

Lasten osallisuus on tärkeä osa Perheentalon toimintaa ja talolla on myös tahtoa kehittää lasten osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Työntekijät voivat myös ohjata ja opastaa vanhemmuudessa ja heiltä voi kysyä vinkkejä.

Perheentalo on avoin kohtaamispaikka Varkauden alueella asuville lapsiperheille. Avoimen toiminnan lisäksi talolla voi osallistua kerhoihin, vertaisryhmiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Perheentalolle lapset tulevat yhdessä aikuisen kanssa.

Riika Paukkonen