01.06.2022

Nuoret kokoontuvat juhlimaan koulujen päättymistä

Älä välitä alkoholia -kampajan tavoitteena on suojata nuorta alkoholin aiheuttamilta terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvilta haitoilta. (Kuvituskuva)

Kesälomien alkaminen näkyy tulevana viikonloppuna nuorten suosimien kokoontumispaikkojen täyttymisenä juhlijoista. Alkoholi on usein osa juhlintaa, myös alaikäisillä. Älä välitä alkoholia -kampanjalla halutaan muistuttaa, kuinka nuoren lähiympäristö voi edistää päihteetöntä elämää.

Varkauden seudun PAKKA-verkosto työskentelee nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisyn parissa. Verkostoon kuuluvat Varkaus, Leppävirta ja Joroinen. Älä välitä alkoholia -kampanjaa PAKKA-verkosto toteuttaa sosiaalisessa mediassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Varkauden kaupunki on esimerkiksi jakanut Facebook-sivuillaan kampanjaan liittyviä YouTube-videoita sekä eri asiantuntijoiden ajatuksia nuorten alkoholin käytöstä. Kampanja kestää koulujen päättymiseen saakka.

–PAKKA-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. PAKKA-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa sekä vähentää alaikäisten alkoholi- ja nikotiinituotteiden saatavuutta, hyvinvointi- ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sari Markkanen selvittää.

Nuorten alkoholin käyttö vähenee,
osalla edelleen viikoittaista

Kevään aikana valmistuneessa Varkauden kaupungin hyvinvointiraportissa on nostettu esiin alaikäisten päihteettömyyden tukeminen. Vuosiraportissa käsitellään Varkauden hyvinvointia suhteessa valtuustokausittain laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteisiin, tavoitteisiin ja toteutuneisiin toimiin. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan 10 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista on kuukausittain tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa.

Älä välitä alkoholia -kampajan tavoitteena on suojata nuorta alkoholin aiheuttamilta terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvilta haitoilta. Kampanjalla pyritään herättelemään koko lapsista ja nuorista huolehtiva turvallinen kasvuympäristö kotona sekä vastuullisesti päihteiden käyttöön suhtautuva lähiyhteisö. Kampanjalla halutaan viestittää, että yhdessä sopimalla ja tekemällä lapsen ja nuoren lähiyhteisöt voivat parhaiten edistää päihteettömyyttä tai jopa siirtää päihteiden käytön aloittamista.

Markkasen mukaan yhä useampi varkautelaisnuori on raitis, mutta osa nuorista, käyttää alkoholia viikoittain. Ongelmakäyttö kasaantuu usein nuoriin, joilla on jo muutenkin haasteita elämässä. Näitä ovat esimerkiksi perheen huono-osaisuus, kiusaamiskokemukset tai yksinäisyys.

–Myös yhä nuoremmat, kuten 6.- ja 7.-luokkalaiset kokeilevat alkoholia, joten ennaltaehkäisy esimerkiksi vanhemmuuden tuen kautta, on hyvä aloittaa jo varhaiskasvatuksessa, Markkanen toteaa.

Joroisissa alaikäisten päihteidenkäyttöön puututaan matalalla kynnyksellä ja ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä on tehty monialaisesti vuosien ajan. Kunnasta kerrotaan, että päihteidenkäyttö näkyy erityisesti keväällä ja koulujen päätyttyä. Joroisissa on havaittu ajoittain viitteitä myös nuuskan ja kannabiksen käytöstä alaikäisillä.

Suuri osa Leppävirralla asuvista nuorista käyttäytyy fiksusti, eivätkä käytä alkoholia. Nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Inna Kääriäinen kertoo, että viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan noin 50 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista leppävirtalaisista kertoo olevansa täysin raittiita.

Samanikäisistä nuorista noin 15 prosenttia kertoo juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi 32 prosenttia nuorista kertoo hyväksyvänsä ikäisillään alkoholin juomisen humalaan asti.

–Nuorisopalveluiden käsityksen mukaan nuorten alkoholin käyttö on jakautunut, eli nuorten keskuudesta löytyy sekä raittiita että alkoholia hyvin runsaasti käyttäviä. Nuorten alkoholin käyttö on Leppävirralla melko avointa ja näkyvää, Kääriäinen kuvailee.

Päihteidenkäytön
ennaltaehkäiseviä toimia

PAKKA-toimintamallin lisäksi kunnissa tehdään monia nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä toimia. Markkanen nostaa esiin Varkauden nuorisopalveluiden Walkers-toiminnan, joka on liikkuvaa nuorisotyötä. Varkaudessa Walkers -toiminta toteutuu hyvin ja sitä toteutetaan myös kesän aikana. Camera Obscura on kokemusoppimiseen perustuva toimintamalli, joka tarjoaa tulevaisuuden taitoja 6.-luokkalaisille varkautelaisille ja joroislaisille. Toukokuun aikana Varkaudessa on lisäksi aloittanut toimintansa monialainen ehkäisevän päihdetyön ryhmä sekä ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

Joroisissa toimii moniammatillisia työryhmiä, joissa käsitellään ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä. Päihteiden käyttö otetaan puheeksi lasten, nuorten ja perheiden tapaamissa. Kunnassa suunnitellaan lapsille ja perheille erilaista vapaa-ajan toimintaa sekä järjestetään vanhemmuutta tukevia luentoja. Joroisissa järjestetään tänä syksynä ennaltaehkäisevän päihdetyön viikko, jolloin asian tiimoilta pidetään tapahtumia sekä jaetaan valistusta. Lisäksi kouluissa käy vierailijoita, kuten Ankkuri-tiimi sekä kokemusasiantuntijoita.

Leppävirralla säännöllisesti avoinna oleva nuorisotila tarjoaa nuorille vaihtoehdon viettää aikaa päihteettömästi. Kääriäisen mukaan eteenkin perjantai-illan pidennetty aukioloaika on ollut nuorten keskuudessa suosittu. Leppävirralla osallistutaan myös tänä syksynä ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jolloin järjestetään toimintaa sekä nuokkarin tiloissa että kouluilla.

–Nuorisopalvelut pitää yllä avointa keskustelukulttuuria ja ottaa tilanteen mukaan päihteet puheeksi. Lisäksi nuorisopalvelut jalkautuu ajoittain nuorten pariin muun muassa katukäyntien merkeissä.

Lapsen ja nuoren
päihteettömyyttä voi tukea

Hankalien asioiden esiin nostaminen voi olla murrosikäisen perheessä haastavaa. Jos keskusteluyhteys on katkolla tai päihteiden käytöstä puhuminen on muuten nuoren kanssa hankalaa, on siihen hyvä varata aikaa. Vanhemmilla ja muilla nuoren lähipiirin aikuisilla on iso merkitys päihteettömyyden tukemisessa. Nuoret saavat hyvinvointiraportin mukaan alkoholia eniten perhepiiristä, joko täysi-ikäisten sisarusten tai vanhempien välittämisen kautta.

Markkasen mukaan on eduksi, kun aikuinen on aidosti kiinnostunut nuoresta ja huomaa hänet arjessa. Hän muistuttaa, että aikuisella on kasvattajan vastuu ja aikuisen antama esimerkki vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen. Lapsen ja nuoren päihteettömyyttä voi tukea yhteisellä tekemisellä.

–Ole läsnä ja valmiina kuuntelemaan, kun nuori haluaa tulla kuulluksi. Rohkaise nuorta olemaan omanlainen, Markkanen kannustaa.

Myös Kääriäisen mukaan vanhemman tärkein tehtävä on olla läsnä, toimia roolimallina ja olla kiinnostunut nuoresta ja hänen tekemisistään.

–Vanhempi voi tukea nuorta päihteettömään elämään esimerkiksi kannustamalla ja tukemalla nuorta harrastusten tai muun päihteettömän toiminnan pariin.

Tilanteissa, joissa vanhemmalla herää huoli nuoresta, kannattaa Kääriäisen mukaan asia ottaa rohkeasti esille nuoren kanssa. Hän muistuttaa, että syyttävä sävy keskustelussa harvoin vie asiaa eteenpäin. Vuorovaikutus kannattaa pitää avoimena, kuuntelevana ja rauhallisena.

–Perheen ei tarvitse setviä asiaa yksin, vaan viisaat päät voi lyödä yhteen esimerkiksi nuorispalveluiden tai koulutoimen kanssa. Yhteistuumin asioihin voi olla helpompi löytää ratkaisuja, Kääriäinen toteaa.

Markkasella on lohdullinen viesti myös tilanteeseen, jossa kaikki ei ole nuoren kanssa mennyt suunnitelmien mukaan.

–Mieti ennakkoon, miten suhtaudut, jos nuoresi tulee päihtyneenä kotiin. On tärkeää viestiä lapselle, että hän on tärkeä, vaikka nuoren päihtymys harmittaa.

Juttua varten kommentteja ovat antaneet: Joroisista kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, etsivä nuorisotyöntekijä ja sosiaalityöntekijä, Varkaudesta hyvinvointi- ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattori sekä Leppävirralta nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori.

Riika Paukkonen