15.06.2022

Timolaan uusia rakennuspaikkoja

Timolan osayleiskaava sekä kylän kehittäminen herättivät kunnanvaltuustossa 13. kesäkuuta vilkasta keskustelua. Valtuutetut olivat tyytyväisiä hyvin valmisteltuun kaavoitustyöhön ja siihen, kuinka se ottaa huomioon kylän erityispiirteitä.

Leppävirran kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina Timolan osayleiskaavan, jonka myötä uusien rakennusten rakentaminen kylällä etenee. Timolan osayleiskaavassa on osoitettu kaikkiaan 105 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkoja on tarjolla sekä asuin- että lomarakentamiseen.

Uudet rakennuspaikat sijoittuvat Timolaan, joka sijaitsee noin15 kilometriä Leppävirran keskustasta etelään ja noin 10 kilometriä Varkauden keskustasta pohjoiseen. Kaikkiaan noin 18 neliökilometrin suunnittelualue rajautuu idästä Unnukkaan, etelästä Haiseva-järveen ja lännestä pääosin Valtatie 5:een.

Timolan osayleiskaavaa valmistellut Leppävirran kunnan kaavoittaja Suvi Nenonen kertoo, että kaava-alueella on 14 kunnan omistamaa tonttia. Loput ovat yksityisomistuksessa.

–Kaava-alueelle ei ole muodostunut uusia asuinalueita, vaan rakennuspaikat sijoittuvat täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta ja rakennuskantaa.

Rakennuspaikkoja
rannan läheisyyteen

Leppävirran kunta tiedotti Timolan osayleiskaavasta kaavoituskatsauksessa vuonna 2020. Timolan suunnittelualueella osalla alueesta on ollut voimassa vuonna 2006 hyväksytty Unnukan rantaosayleiskaava ja osa on ollut yleiskaavoittamatonta. Pohjois-Savon maakuntakaavassa Timola on osoitettu kylä-merkinnällä. Alue sijoittuu vesimatkailun kehittämisalueelle sekä Valtatie 5:n kehittämisvyöhykkeelle.

–Timolan osayleiskaava kumoaa näiltä osin Unnukan rantaosayleiskaavan, Nenonen selvittää.

Osayleiskaavalla ohjataan maankäyttöä. Sen tehtävänä on osoittaa ympärivuotiseen ja loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön sekä maisemaan liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen. Osayleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella.

Timolan osayleiskaavan suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia kylä- ja ranta-alueen maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava rakennuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Kaavan tavoitteisiin on kuulunut, että Timola pidetään elinvoimaisena ja toimivana kylänä.

Osayleiskaavassa on osoitettu 105 uutta rakennuspaikkaa. Nenonen kertoo, että kaavassa on osoitettu 96 niin sanottua kuivan maan erillispientalon rakennuspaikkaa. Niiden lisäksi on neljä uutta erillispientalon rakennuspaikkaa, joille voi sijoittaa pienyritystoimintaa ja yksi uusi erillispientalon tai lomarakennuksen rakennuspaikka. Usein rakentajia kiinnostavat vesistöjen läheisyydessä sijaitsevat tontit. Lisäksi osayleiskaavassa on vielä kaksi omarantaista asuinrakennuspaikkaa sekä kaksi uutta omarantaista lomarakennuspaikkaa.

–Olemassa olevista lomarakennuspaikoista kymmenkunta on muutettu kaavaprosessin yhteydessä erillispientalon tai lomarakennuksen rakennuspaikaksi. Tämä mahdollistaa joko asuin- tai lomarakennuksen rakentamisen. Muutoin rantarakentaminen toteutuu pitkälti Unnukan kaavan mukaisesti. Rannan läheisyyteen on osoitettu kymmenkunta rakennuspaikkaa, Nenonen toteaa.

Rakennuspaikkoja
tarkasteltiin yhteistyössä
maanomistajien kanssa

Leppävirran kunnanvaltuusto hyväksyi Timolan osayleiskaavan maanantaina kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Timolan osayleiskaavaa on käsitelty tänä vuonna kahdesti teknisessä lautakunnassa sekä lisäksi kunnanhallituksessa.

Timolan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville helmikuussa 2021. Maanomistajilta, asukkailta, loma-asukkailta, virkistyskäyttäjiltä sekä muilta osallisilta haluttiin saada tietoa ja toiveita alueen tulevasta käytöstä. Tätä varten kunnan verkkosivuilla järjestettiin nettikysely helmi-maaliskuussa 2021. Kyselystä tiedotettiin kaava-alueen maanomistajia ja muita osakkaita kirjeitse. Koronatilanteesta johtuen yleisötilaisuutta ei ollut mahdollisuutta järjestää.

Kaavoituksen aikana toteutettiin muun muassa luonto-, maisema-, melu- ja rakennettu kulttuuriympäristö -selvitykset sekä arkeologinen inventointi. Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos olivat nähtävillä viime vuoden marras-joulukuussa. Tuolloin kaavahankkeesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus kunnantalon valtuustosalissa. Nenosen mukaan asukkaiden toiveita kartoitettiin jo ennen varsinaisen kaavatyön käynnistymistä. Nämä toiveet voitiin pääasiassa toteuttaa.

–Luonnosvaiheen jälkeen on pääasiassa tarkistettu uusien rakennuspaikkojen sijaintia maanomistajien toiveiden mukaisesti, lisätty muutama rakennuspaikka sekä muutettu pari asuinrakennuspaikkaa maatilojen talouskeskukseksi.

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen jälkeen uusien rakennuspaikkojen tilanne etenee mahdollisuuksien mukaan jo tämän vuoden puolella. Nenosen mukaan valtuuston hyväksyttyä kaavan, kunta odottaa valitusajan loppuun eli reilun kuukauden ajan.

–Jos kaikki menee hyvin, heinä-elokuun vaihteessa kaava on lainvoimanen, Nenonen kertoo.

Riika Paukkonen